اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 285,605,561,984
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,435,117
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,428,028
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,428,028
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : هادی مورخ
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/23 1,435,117 1,428,028 0 0 200,000 0 0 200,000 285,605,561,984
  2 1396/07/22 1,433,613 1,426,563 0 0 200,000 0 0 200,000 285,312,505,431
  3 1396/07/21 1,433,353 1,425,969 0 0 200,000 0 0 200,000 285,193,831,436
  4 1396/07/20 1,433,175 1,425,791 0 0 200,000 0 0 200,000 285,158,268,140
  5 1396/07/19 1,432,998 1,425,614 0 0 200,000 0 0 200,000 285,122,744,750
  6 1396/07/18 1,433,556 1,426,166 0 0 200,000 0 0 200,000 285,233,142,531
  7 1396/07/17 1,435,351 1,427,944 0 0 200,000 0 0 200,000 285,588,835,058
  8 1396/07/16 1,436,902 1,429,481 0 0 200,000 0 0 200,000 285,896,239,876
  9 1396/07/15 1,445,347 1,437,854 0 0 200,000 0 0 200,000 287,570,749,417
  10 1396/07/14 1,442,983 1,435,508 0 0 200,000 0 0 200,000 287,101,596,189
  11 1396/07/13 1,442,806 1,435,332 0 0 200,000 0 0 200,000 287,066,325,178
  12 1396/07/12 1,442,630 1,435,155 0 0 200,000 0 0 200,000 287,031,093,615
  13 1396/07/11 1,440,838 1,433,377 0 0 200,000 0 0 200,000 286,675,377,795
  14 1396/07/10 1,440,456 1,432,997 0 0 200,000 0 0 200,000 286,599,315,528
  15 1396/07/09 1,439,763 1,432,308 0 0 200,000 0 0 200,000 286,461,528,960
  16 1396/07/08 1,439,587 1,432,132 0 0 200,000 0 0 200,000 286,426,403,301
  17 1396/07/07 1,439,412 1,431,957 0 0 200,000 0 0 200,000 286,391,316,788
  18 1396/07/06 1,439,236 1,431,781 0 0 200,000 0 0 200,000 286,356,269,356
  19 1396/07/05 1,439,061 1,431,606 0 0 200,000 0 0 200,000 286,321,260,944
  20 1396/07/04 1,435,173 1,427,749 0 0 200,000 0 0 200,000 285,549,816,290
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق