صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
270,067,252,736
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: هادی مورخ 200,000
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,357,693
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20 بازارگردان قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,350,336
تاریخ محاسبه NAV: 1396/02/02 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,350,336
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود