اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 287,749,598,538
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,444,894
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,438,748
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,438,748
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : هادی مورخ
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/29 1,444,894 1,438,748 0 0 200,000 0 0 200,000 287,749,598,538
  2 1396/08/28 1,443,265 1,437,135 0 0 200,000 0 0 200,000 287,426,937,157
  3 1396/08/27 1,443,092 1,436,962 0 0 200,000 0 0 200,000 287,392,324,483
  4 1396/08/26 1,442,840 1,436,714 0 0 200,000 0 0 200,000 287,342,861,648
  5 1396/08/25 1,442,667 1,436,542 0 0 200,000 0 0 200,000 287,308,326,829
  6 1396/08/24 1,442,495 1,436,369 0 0 200,000 0 0 200,000 287,273,832,500
  7 1396/08/23 1,443,792 1,436,280 0 0 200,000 0 0 200,000 287,255,924,045
  8 1396/08/22 1,445,540 1,438,021 0 0 200,000 0 0 200,000 287,604,283,422
  9 1396/08/21 1,445,987 1,438,470 0 0 200,000 0 0 200,000 287,694,029,456
  10 1396/08/20 1,443,954 1,436,456 0 0 200,000 0 0 200,000 287,291,227,112
  11 1396/08/19 1,445,659 1,438,165 0 0 200,000 0 0 200,000 287,633,034,117
  12 1396/08/18 1,445,489 1,437,996 0 0 200,000 0 0 200,000 287,599,133,426
  13 1396/08/17 1,445,320 1,437,826 0 0 200,000 0 0 200,000 287,565,273,139
  14 1396/08/16 1,448,364 1,440,862 0 0 200,000 0 0 200,000 288,172,364,570
  15 1396/08/15 1,448,672 1,441,176 0 0 200,000 0 0 200,000 288,235,216,809
  16 1396/08/14 1,449,287 1,441,796 0 0 200,000 0 0 200,000 288,359,205,920
  17 1396/08/13 1,452,506 1,445,013 0 0 200,000 0 0 200,000 289,002,687,760
  18 1396/08/12 1,450,702 1,443,306 0 0 200,000 0 0 200,000 288,661,279,948
  19 1396/08/11 1,450,531 1,443,136 0 0 200,000 0 0 200,000 288,627,198,161
  20 1396/08/10 1,450,361 1,442,966 0 0 200,000 0 0 200,000 288,593,156,509
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق