اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 363,553,027,104
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,830,934
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,817,765
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,817,765
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : هادی مورخ
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/24 1,830,934 1,817,765 0 0 200,000 0 0 200,000 363,553,027,104
  2 1397/04/23 1,829,792 1,816,632 0 0 200,000 0 0 200,000 363,326,362,383
  3 1397/04/22 1,829,076 1,815,833 0 0 200,000 0 0 200,000 363,166,519,123
  4 1397/04/21 1,829,074 1,815,830 0 0 200,000 0 0 200,000 363,166,069,577
  5 1397/04/20 1,829,071 1,815,828 0 0 200,000 0 0 200,000 363,165,627,520
  6 1397/04/19 1,857,730 1,844,478 0 0 200,000 0 0 200,000 368,895,616,797
  7 1397/04/18 1,841,038 1,827,923 0 0 200,000 0 0 200,000 365,584,696,036
  8 1397/04/17 1,841,022 1,827,908 0 0 200,000 0 0 200,000 365,581,501,900
  9 1397/04/16 1,813,329 1,800,665 0 0 200,000 0 0 200,000 360,132,980,824
  10 1397/04/15 1,818,116 1,805,575 0 0 200,000 0 0 200,000 361,114,964,828
  11 1397/04/14 1,818,088 1,805,547 0 0 200,000 0 0 200,000 361,109,319,738
  12 1397/04/13 1,818,058 1,805,517 0 0 200,000 0 0 200,000 361,103,410,316
  13 1397/04/12 1,824,585 1,812,206 0 0 200,000 0 0 200,000 362,441,222,867
  14 1397/04/11 1,784,473 1,772,524 0 0 200,000 0 0 200,000 354,504,852,691
  15 1397/04/10 1,760,663 1,748,892 0 0 200,000 0 0 200,000 349,778,415,885
  16 1397/04/09 1,815,889 1,803,787 0 0 200,000 0 0 200,000 360,757,477,462
  17 1397/04/08 1,821,720 1,809,574 0 0 200,000 0 0 200,000 361,914,727,607
  18 1397/04/07 1,821,657 1,809,510 0 0 200,000 0 0 200,000 361,902,048,680
  19 1397/04/06 1,821,593 1,809,447 0 0 200,000 0 0 200,000 361,889,383,521
  20 1397/04/05 1,877,947 1,865,635 0 0 200,000 0 0 200,000 373,126,987,529