صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۵۱,۷۶۲,۳۸۳,۵۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۲۷۸,۹۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۲۵۸,۸۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۲۵۸,۸۱۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۳,۲۷۸,۹۱۹ ۳,۲۵۸,۸۱۲ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۵۱,۷۶۲,۳۸۳,۵۳۴
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۳,۲۷۸,۷۴۶ ۳,۲۵۸,۶۳۹ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۵۱,۷۲۷,۸۰۴,۱۳۶
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۳,۳۲۷,۱۷۸ ۳,۳۰۶,۷۷۹ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۶۱,۳۵۵,۷۸۷,۳۸۶
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۳,۳۰۸,۸۴۴ ۳,۲۸۸,۹۵۱ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۵۷,۷۹۰,۲۸۶,۸۹۹
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۳,۲۰۲,۱۲۵ ۳,۱۸۱,۹۵۴ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۳۶,۳۹۰,۸۳۲,۸۶۷
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۳,۲۰۱,۹۵۴ ۳,۱۸۱,۷۸۳ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۳۶,۳۵۶,۵۵۴,۶۶۴
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۳,۲۰۱,۷۸۳ ۳,۱۸۱,۶۱۲ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۳۶,۳۲۲,۳۴۰,۴۶۱
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۳,۱۳۳,۴۹۶ ۳,۱۱۳,۴۵۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۲۲,۶۹۰,۰۳۷,۱۲۸
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۳,۱۲۳,۹۰۶ ۳,۱۰۴,۱۵۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۲۰,۸۳۰,۰۸۹,۸۰۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۳,۱۲۳,۷۳۵ ۳,۱۰۳,۹۷۹ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۲۰,۷۹۵,۷۷۲,۵۱۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۳,۱۰۰,۱۹۷ ۳,۰۸۰,۵۸۷ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۱۱۷,۳۸۴,۰۳۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۳,۰۹۱,۸۳۳ ۳,۰۷۲,۵۸۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۱۴,۵۱۶,۰۷۶,۸۶۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۳,۰۹۱,۶۶۱ ۳,۰۷۲,۴۰۸ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۱۴,۴۸۱,۶۱۵,۰۲۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۳,۰۹۱,۴۸۹ ۳,۰۷۲,۲۳۶ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۱۴,۴۴۷,۲۱۶,۳۳۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۳,۰۹۸,۷۴۰ ۳,۰۷۹,۴۸۵ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۱۵,۸۹۶,۹۴۵,۳۸۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۳,۱۱۰,۴۲۹ ۳,۰۹۱,۱۹۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۱۸,۲۳۸,۰۵۱,۸۷۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۳,۱۰۰,۸۰۸ ۳,۰۸۱,۳۹۷ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۲۷۹,۳۵۳,۴۲۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۳,۰۶۸,۸۷۵ ۳,۰۴۹,۴۸۱ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۰۹,۸۹۶,۱۲۴,۲۵۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۳,۰۵۷,۴۰۳ ۳,۰۳۸,۰۸۷ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۰۷,۶۱۷,۳۱۸,۶۹۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۳,۰۵۷,۲۳۳ ۳,۰۳۷,۹۱۷ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۰۷,۵۸۳,۳۴۰,۸۶۵