ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/23 177,466 61.47 % 0 0 % 76,214 26.4 % 35,036 12.14 % 168,881 58.49 %
2 1396/07/22 176,492 61.35 % 0 0 % 76,214 26.49 % 34,994 12.16 % 167,985 58.39 %
3 1396/07/21 175,272 61.19 % 0 0 % 76,214 26.61 % 34,954 12.2 % 166,750 58.21 %
4 1396/07/20 175,272 61.2 % 0 0 % 75,581 26.39 % 35,545 12.41 % 166,750 58.22 %
5 1396/07/19 175,272 61.21 % 0 0 % 75,581 26.39 % 35,503 12.4 % 166,750 58.23 %
6 1396/07/18 175,417 61.23 % 0 0 % 75,588 26.39 % 35,462 12.38 % 166,844 58.24 %
7 1396/07/17 175,809 61.3 % 0 0 % 75,588 26.35 % 35,421 12.35 % 167,190 58.29 %
8 1396/07/16 176,151 61.35 % 0 0 % 75,588 26.33 % 35,373 12.32 % 167,530 58.35 %
9 1396/07/15 177,861 61.59 % 0 0 % 75,588 26.17 % 35,332 12.23 % 169,291 58.62 %
10 1396/07/14 177,427 61.54 % 0 0 % 75,588 26.22 % 35,290 12.24 % 169,006 58.62 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق