ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 174,840 71.2 174,070 61.45 177,221 61.56 177,466 61.46
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 55,392 22.55 74,789 26.4 75,566 26.25 76,214 26.39
سایر دارایی ها 14,959 6.09 34,448 12.16 35,252 12.24 35,036 12.13
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 165,109 67.23 166,281 58.7 168,692 58.6 168,881 58.49
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق