صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/27 3,614,102 3,609,231 3,609,231 0 0 11,783,484 0 1,162,725 10,385,759 37,484,600,090,341
182 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/26 3,599,566 3,594,717 3,594,717 0 0 11,783,484 0 1,162,725 10,385,759 37,333,862,156,169
183 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/25 3,599,428 3,594,579 3,594,579 0 0 11,783,484 0 1,162,725 10,385,759 37,332,426,379,509
184 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/24 3,591,954 3,587,116 3,587,116 0 0 11,783,484 0 1,162,725 10,385,759 37,254,917,696,952
185 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/23 3,591,816 3,586,977 3,586,977 0 0 11,783,484 0 1,162,725 10,385,759 37,253,482,791,060
186 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/22 3,591,673 3,586,834 3,586,834 0 0 11,783,484 0 1,162,725 10,385,759 37,251,993,122,900
187 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/21 3,585,564 3,580,735 3,580,735 0 0 11,783,484 0 1,162,725 10,385,759 37,188,647,695,966
188 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/20 3,582,405 3,577,580 3,577,580 0 0 11,783,484 0 1,162,725 10,385,759 37,155,888,331,259
189 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/19 3,578,410 3,573,591 3,573,591 0 3,300 11,783,484 0 1,162,725 10,385,759 37,114,459,958,142
190 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/18 3,581,862 3,577,033 3,577,033 0 0 11,780,184 0 1,162,725 10,382,459 37,138,394,760,064
191 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/17 3,587,209 3,582,373 3,582,373 0 0 11,780,184 0 1,162,725 10,382,459 37,193,836,310,337
192 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/16 3,587,060 3,582,223 3,582,223 0 0 11,780,184 0 1,162,725 10,382,459 37,192,288,227,832
193 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/15 3,586,911 3,582,075 3,582,075 0 0 11,780,184 7,136 1,162,725 10,382,459 37,190,741,735,604
194 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/14 3,600,328 3,595,507 3,595,507 0 0 11,780,184 0 1,155,589 10,389,595 37,355,864,931,899
195 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/13 3,568,298 3,563,521 3,563,521 0 0 11,780,184 0 1,155,589 10,389,595 37,023,543,963,279
196 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/12 3,544,480 3,539,738 3,539,738 0 0 11,780,184 0 1,155,589 10,389,595 36,776,444,887,752
197 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/11 3,504,240 3,499,557 3,499,557 0 0 11,780,184 0 1,155,589 10,389,595 36,358,976,167,038
198 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/10 3,480,555 3,475,907 3,475,907 0 0 11,780,184 0 1,155,589 10,389,595 36,113,263,761,655
199 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/09 3,480,403 3,475,755 3,475,755 0 0 11,780,184 1,486 1,155,589 10,389,595 36,111,687,565,875
200 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1402/09/08 3,484,483 3,479,835 3,479,835 0 0 11,780,184 0 1,154,103 10,391,081 36,159,246,024,186