دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1396/06/08
منبع -
مقدمه به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی در روز چهارشنبه مورخ 96/06/08ساعت 16 در ساختمان مرکزی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره 89 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست