صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/11/10 1396/11/10 پرتفوی دی ماه 1396 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورت های مالی دوره میانی نه ماهه منتهی به 30آذر ماه 1396 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 گزارش عملکرد دوره میانی نه ماهه منتهی به 30آذر ماه 1396 دانلود
1396/10/13 1396/10/13 پرتفوی آذر ماه 1396 دانلود
1396/08/14 1396/08/14 گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 دانلود
1396/08/14 1396/08/14 صورت مالی حسابرسی شده دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 دانلود
1396/07/30 1396/07/30 گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 دانلود
1396/07/30 1396/07/30 صورت مالی حسابرسی نشده دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 دانلود
1396/05/01 1396/05/01 گزارش عملکرد دوره میانی سه ماهه منتهی به 31خرداد ماه 1396 دانلود
1396/05/01 1396/05/01 صورت های مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به 31خرداد ماه 1396 دانلود
1396/02/24 1396/02/24 گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395 دانلود
1396/02/24 1396/02/24 صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395 دانلود
1396/02/03 1396/02/03 صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395 دانلود
1396/02/03 1396/02/03 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395(حسابرسی نشده) دانلود
1395/10/27 1395/10/27 صورت های مالی دوره میانی نه ماهه منتهی به 30آذر ماه 1395 دانلود
1395/10/27 1395/10/27 گزارش عملکرد دوره میانی نه ماهه منتهی به 30آذر ماه 1395 دانلود
1395/08/18 1395/08/18 صورت مالی حسابرسی شده برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 دانلود
1395/08/18 1395/08/18 گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 دانلود
1395/07/27 1395/07/27 گزارش عملکرد دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 دانلود
1395/07/27 1395/07/27 صورت مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 دانلود
1395/04/30 1395/04/30 صورت مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395 دانلود
1395/04/30 1395/04/30 گزارش عملکرد دوره میانی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395 دانلود
1395/02/20 1395/02/20 صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 10ماه 12 روز منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/02/20 1395/02/20 گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی 10ماه 12 روز منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/02/20 1395/02/20 گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی 10ماه 12 روز منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/01/28 1395/01/28 گزارش عملکرد برای دوره مالی 10 ماه 12 روز منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/01/28 1395/01/28 صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 10 ماه 12 روز منتهی به 1394/12/29 دانلود
1394/11/04 1394/11/04 گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی 4ماه 12 روز منتهی به 1394/06/31 دانلود
1394/11/04 1394/11/04 صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 4ماه 12 روز منتهی به 1394/06/31 دانلود
1394/10/27 1394/10/27 گزارش عملکرد برای دوره مالی 7ماه 12 روز منتهی به 1394/09/30 دانلود
1394/10/27 1394/10/27 صورت های مالی برای دوره مالی 7ماه 12 روز منتهی به 1394/09/30 دانلود
1394/10/07 1394/10/07 گزارش عملکرد برای دوره مالی 4 ماه 12 روز منتهی به 1394/06/31 دانلود
1394/10/07 1394/10/07 گزارش عملکرد برای دوره مالی 1ماه 11 روز منتهی به 1394/03/31 دانلود
1394/09/30 1394/09/30 صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 1394/06/31 دانلود
1394/09/30 1394/09/30 صورت های مالی منتهی به 1394/03/31 دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق