صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
هزینه‌های صندوق

 

فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف

عنوان هزینه ها

شرح نحوه محاسبه هزینه

1

هزینه های تاسیس

معادل پنج درهزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 100 میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

2

هزینه های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

3

کارمزد مدیر

سالانه 1 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق

4

کارمزد متولی

سالانه مبلغ ثابت 450میلیون ریال

5

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 280 میلیون ریال.

6

حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

سالانه مبلغ 50 میلیون ریال

7

حق پذیرش و عضویت در کانون ها ...

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

8

هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :

مبلغ 375 میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه

مبلغ 56 میلیون ریال به ازای هر نماد برای 5 نماد اول

مبلغ 42 میلیون ریال برای نمادهای اضافه شده بعدی

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان 

شرح

دریافت کننده

کارمزد صدور

ندارد

-

کارمزد ابطال

ندارد

-