صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/12/06 5,931,136 5,894,208 0 0 200,000 0 0 200,000 1,178,841,668,275
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/12/05 5,796,621 5,759,564 0 0 200,000 0 0 200,000 1,151,912,846,092
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/12/04 5,820,976 5,783,159 0 0 200,000 0 0 200,000 1,156,631,702,123
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/12/03 5,633,063 5,595,288 0 0 200,000 0 0 200,000 1,119,057,586,702
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/12/02 5,598,046 5,560,045 0 0 200,000 0 0 200,000 1,112,008,967,353
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/12/01 5,598,163 5,560,161 0 0 200,000 0 0 200,000 1,112,032,299,148
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/11/30 5,598,280 5,560,278 0 0 200,000 0 0 200,000 1,112,055,639,007
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/11/29 5,555,959 5,517,716 0 0 200,000 0 0 200,000 1,103,543,128,328
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/11/28 5,550,174 5,512,106 0 0 200,000 0 0 200,000 1,102,421,165,125
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/11/27 5,537,689 5,499,863 0 0 200,000 0 0 200,000 1,099,972,654,459
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/11/26 5,457,112 5,419,447 0 0 200,000 0 0 200,000 1,083,889,339,539
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/11/25 5,442,627 5,405,080 0 0 200,000 0 0 200,000 1,081,016,063,501
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/11/24 5,442,776 5,405,230 0 0 200,000 0 0 200,000 1,081,045,938,764
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/11/23 5,442,926 5,405,379 0 0 200,000 0 0 200,000 1,081,075,814,027
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/11/22 5,297,016 5,260,094 0 0 200,000 0 0 200,000 1,052,018,785,004
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/11/21 5,297,163 5,260,241 0 0 200,000 0 0 200,000 1,052,048,231,679
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/11/20 5,337,642 5,300,530 0 0 200,000 0 0 200,000 1,060,105,919,215
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/11/19 5,310,657 5,273,570 0 0 200,000 0 0 200,000 1,054,714,072,688
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/11/18 5,254,112 5,216,937 0 0 200,000 0 0 200,000 1,043,387,362,034
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/11/17 5,254,260 5,217,085 0 0 200,000 0 0 200,000 1,043,416,982,484