صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/26 3,081,595 3,077,770 3,077,770 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 33,835,701,502,039
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/25 3,107,143 3,103,281 3,103,281 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 34,116,158,740,317
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/24 3,107,028 3,103,166 3,103,166 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 34,114,898,027,459
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/23 3,106,915 3,103,054 3,103,054 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 34,113,661,577,704
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/22 3,107,317 3,103,456 3,103,456 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 34,118,084,955,081
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/21 3,104,047 3,100,192 3,100,192 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 34,082,194,069,970
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/20 3,105,266 3,101,410 3,101,410 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 34,095,584,308,785
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/19 3,126,933 3,123,044 3,123,044 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 34,333,424,906,809
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/18 3,144,190 3,140,279 3,140,279 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 34,522,896,292,516
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/17 3,144,079 3,140,168 3,140,168 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 34,521,679,123,512
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/16 3,143,969 3,140,057 3,140,057 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 34,520,460,257,566
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/15 3,140,782 3,136,877 3,136,877 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 34,485,496,086,685
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/14 3,140,671 3,136,766 3,136,766 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 34,484,276,145,447
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/13 3,140,559 3,136,654 3,136,654 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 34,483,046,106,857
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/12 3,143,191 3,139,282 3,139,282 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 34,511,938,371,284
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/11 3,142,587 3,138,677 3,138,677 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 34,505,291,600,347
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/10 3,142,479 3,138,569 3,138,569 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 34,504,099,662,817
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/09 3,142,371 3,138,461 3,138,461 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 34,502,909,523,703
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/08 3,142,512 3,138,587 3,138,587 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 34,504,300,827,992
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1403/03/07 3,139,803 3,135,882 3,135,882 0 0 12,420,543 0 1,191,966 10,993,577 34,474,560,340,652