صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
FundNAVList

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/27 3,614,817 3,591,323 0 0 200,000 0 0 200,000 718,264,564,113
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/26 3,614,649 3,591,155 0 0 200,000 0 0 200,000 718,231,000,487
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/25 3,614,481 3,590,988 0 0 200,000 0 0 200,000 718,197,508,464
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/24 3,614,314 3,590,820 0 0 200,000 0 0 200,000 718,164,087,899
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/23 3,611,889 3,588,476 0 0 200,000 0 0 200,000 717,695,103,181
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/22 3,736,678 3,712,921 0 0 200,000 0 0 200,000 742,584,126,600
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/21 3,837,356 3,813,420 0 0 200,000 0 0 200,000 762,684,087,206
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/20 3,820,198 3,796,570 0 0 200,000 0 0 200,000 759,314,043,342
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/19 3,730,292 3,707,136 0 0 200,000 0 0 200,000 741,427,253,728
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/18 3,730,125 3,706,970 0 0 200,000 0 0 200,000 741,393,976,997
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/17 3,729,959 3,706,804 0 0 200,000 0 0 200,000 741,360,770,732
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/16 3,700,869 3,677,926 0 0 200,000 0 0 200,000 735,585,199,246
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/15 3,813,487 3,790,380 0 0 200,000 0 0 200,000 758,075,971,920
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/14 3,877,163 3,854,204 0 0 200,000 0 0 200,000 770,840,834,002
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/13 3,989,606 3,966,529 0 0 200,000 0 0 200,000 793,305,762,086
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/12 3,984,818 3,962,172 0 0 200,000 0 0 200,000 792,434,321,790
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/11 3,984,652 3,962,006 0 0 200,000 0 0 200,000 792,401,186,470
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/10 3,984,487 3,961,841 0 0 200,000 0 0 200,000 792,368,120,639
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/09 4,019,111 3,996,654 0 0 200,000 0 0 200,000 799,330,715,972
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1398/07/08 3,921,463 3,899,859 0 0 200,000 0 0 200,000 779,971,807,059