صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/04/17 15,954,020 15,833,855 0 0 200,000 0 0 200,000 3,166,770,975,321
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/04/16 16,369,108 16,247,845 0 0 200,000 0 0 200,000 3,249,568,966,968
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/04/15 15,777,103 15,661,673 0 0 200,000 0 0 200,000 3,132,334,565,108
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/04/14 15,553,716 15,439,016 0 0 200,000 0 0 200,000 3,087,803,215,723
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/04/13 15,708,766 15,594,358 0 0 200,000 0 0 200,000 3,118,871,532,109
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/04/12 15,709,156 15,594,748 0 0 200,000 0 0 200,000 3,118,949,566,215
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/04/11 15,709,546 15,595,138 0 0 200,000 0 0 200,000 3,119,027,604,498
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/04/10 15,282,707 15,180,682 0 0 200,000 0 0 200,000 3,036,136,416,854
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/04/09 14,619,817 14,519,978 0 0 200,000 0 0 200,000 2,903,995,611,015
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/04/08 15,024,716 14,923,224 0 0 200,000 0 0 200,000 2,984,644,821,498
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/04/07 15,145,660 15,045,385 0 0 200,000 0 0 200,000 3,009,076,995,157
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/04/06 15,040,667 14,939,819 0 0 200,000 0 0 200,000 2,987,963,863,073
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/04/05 15,041,011 14,940,163 0 0 200,000 0 0 200,000 2,988,032,590,765
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/04/04 15,041,355 14,940,507 0 0 200,000 0 0 200,000 2,988,101,322,583
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/04/03 15,035,390 14,934,682 0 0 200,000 0 0 200,000 2,986,936,335,368
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/04/02 14,527,938 14,430,775 0 0 200,000 0 0 200,000 2,886,155,086,774
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/04/01 13,943,997 13,846,528 0 0 200,000 0 0 200,000 2,769,305,695,613
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/03/31 13,817,636 13,719,455 0 0 200,000 0 0 200,000 2,743,890,978,752
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/03/30 13,318,242 13,225,796 0 0 200,000 0 0 200,000 2,645,159,217,333
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/03/29 13,318,571 13,226,126 0 0 200,000 0 0 200,000 2,645,225,189,344