رديف نام تعداد
1 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 70653
2 شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی 29415
3 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 89347
4 شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی 10585