ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/05 191,527 58.74 % 0 0 % 117,368 36 % 17,140 5.26 % 187,123 57.39 %
2 1397/03/04 188,436 57.8 % 0 0 % 120,492 36.96 % 17,109 5.25 % 184,075 56.46 %
3 1397/03/03 188,436 57.8 % 0 0 % 120,492 36.96 % 17,077 5.24 % 184,075 56.46 %
4 1397/03/02 188,436 57.81 % 0 0 % 120,492 36.96 % 17,045 5.23 % 184,075 56.47 %
5 1397/03/01 184,287 56.79 % 0 0 % 123,229 37.97 % 17,012 5.24 % 179,982 55.46 %
6 1397/02/31 182,179 56.39 % 0 0 % 123,906 38.35 % 16,980 5.26 % 178,046 55.11 %
7 1397/02/30 178,798 55.42 % 0 0 % 126,865 39.32 % 16,947 5.25 % 174,773 54.17 %
8 1397/02/29 177,922 55.07 % 0 0 % 128,224 39.69 % 16,913 5.24 % 173,980 53.85 %
9 1397/02/28 176,258 54.77 % 0 0 % 128,651 39.98 % 16,879 5.25 % 172,409 53.58 %
10 1397/02/27 176,258 54.78 % 0 0 % 128,651 39.98 % 16,845 5.24 % 172,409 53.58 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق