صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۲۲,۳۴۸,۵۰۴ ۶۳.۷۳ % ۵,۵۳۸,۷۱۴ ۱۵.۷۹ % ۱۳,۱۵۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۸,۹۶۵ ۳.۳ % ۳,۷۱۴,۷۴۰ ۱۰.۵۹ % ۲,۲۹۵,۱۰۵ ۶.۵۴ %
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۲۲,۶۱۴,۱۹۸ ۶۳.۹۷ % ۵,۵۴۴,۲۳۳ ۱۵.۶۸ % ۱۳,۱۴۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۲,۳۶۱ ۳.۲۶ % ۳,۷۱۵,۲۳۳ ۱۰.۵۱ % ۲,۳۱۲,۲۹۴ ۶.۵۴ %
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۲۲,۶۱۴,۱۹۸ ۶۳.۹۷ % ۵,۵۴۴,۲۳۳ ۱۵.۶۸ % ۱۳,۱۳۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۲,۲۱۶ ۳.۲۶ % ۳,۷۱۵,۴۵۶ ۱۰.۵۱ % ۲,۳۱۲,۲۹۴ ۶.۵۴ %
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۲۲,۶۱۴,۱۹۸ ۶۳.۹۷ % ۵,۵۴۴,۲۳۳ ۱۵.۶۸ % ۱۳,۱۳۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۹,۵۴۱ ۳.۲۵ % ۳,۷۱۸,۱۸۱ ۱۰.۵۲ % ۲,۳۱۲,۲۹۴ ۶.۵۴ %
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۲۲,۶۲۴,۱۸۲ ۶۳.۹۶ % ۵,۵۳۰,۷۵۰ ۱۵.۶۴ % ۱۳,۱۲۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۸,۴۶۷ ۳.۲۸ % ۳,۷۱۸,۴۰۶ ۱۰.۵۱ % ۲,۳۲۴,۷۱۶ ۶.۵۷ %
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۲۲,۶۰۳,۶۸۵ ۶۳.۹۹ % ۵,۵۱۰,۲۸۲ ۱۵.۶ % ۱۳,۱۱۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۵,۱۹۰ ۳.۲۷ % ۳,۷۱۸,۶۳۳ ۱۰.۵۳ % ۲,۳۲۲,۵۶۲ ۶.۵۸ %
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۲۲,۶۱۸,۹۶۷ ۶۳.۹۸ % ۵,۵۰۳,۳۱۸ ۱۵.۵۶ % ۱۳,۱۱۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۹,۷۰۹ ۳.۳۱ % ۳,۷۱۸,۸۱۵ ۱۰.۵۲ % ۲,۳۳۰,۴۸۵ ۶.۵۹ %
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۲۲,۸۱۹,۳۰۵ ۶۴.۰۷ % ۵,۵۳۷,۳۹۳ ۱۵.۵۵ % ۱۳,۱۰۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۷,۳۰۶ ۳.۳۳ % ۳,۷۱۹,۰۴۶ ۱۰.۴۴ % ۲,۳۳۸,۳۷۵ ۶.۵۷ %
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۲۲,۹۶۲,۶۶۰ ۶۴.۱۶ % ۵,۵۶۲,۷۰۴ ۱۵.۵۵ % ۱۳,۱۰۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۴,۰۷۷ ۳.۳۴ % ۳,۷۲۰,۰۵۲ ۱۰.۳۹ % ۲,۳۳۵,۴۳۴ ۶.۵۳ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۲۲,۹۶۲,۶۶۰ ۶۴.۱۶ % ۵,۵۶۲,۷۰۴ ۱۵.۵۵ % ۱۳,۰۹۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۴,۰۶۵ ۳.۳۴ % ۳,۷۲۰,۲۹۴ ۱۰.۴ % ۲,۳۳۵,۴۳۴ ۶.۵۳ %