ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/23 363,652 84.95 % 0 0 % 12,178 2.84 % 105,873 24.73 % 0 0 %
2 1397/05/22 351,837 84.53 % 0 0 % 12,178 2.93 % 105,836 25.43 % 0 0 %
3 1397/05/21 355,672 83.78 % 0 0 % 16,672 3.93 % 105,799 24.92 % 0 0 %
4 1397/05/20 353,443 83.15 % 0 0 % 19,501 4.59 % 105,761 24.88 % 0 0 %
5 1397/05/19 360,748 82.32 % 0 0 % 25,366 5.79 % 105,723 24.13 % 0 0 %
6 1397/05/18 360,748 82.33 % 0 0 % 25,366 5.79 % 105,682 24.12 % 0 0 %
7 1397/05/17 360,748 82.34 % 0 0 % 25,366 5.79 % 105,642 24.11 % 0 0 %
8 1397/05/16 373,423 83.93 % 0 0 % 17,007 3.82 % 108,099 24.3 % 0 0 %
9 1397/05/15 379,518 83.08 % 0 0 % 12,310 2.69 % 118,625 25.97 % 0 0 %
10 1397/05/14 372,953 84.4 % 0 0 % 12,164 2.75 % 110,374 24.98 % 0 0 %