صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۹۲۴,۳۶۱ ۷۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۵۵۱ ۱۳.۴۶ % ۱۰۱,۰۷۵ ۸.۵۳ % ۸۹۶,۴۷۶ ۷۵.۶۵ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۹۲۷,۵۸۳ ۸۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۰۰۵ ۱۰.۶۲ % ۱۰۷,۴۴۴ ۹.۲۸ % ۸۸۴,۹۷۳ ۷۶.۴۲ %
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۹۴۶,۶۳۰ ۸۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۲۷۶ ۹.۴۸ % ۱۰۵,۸۱۸ ۹.۱ % ۸۹۷,۱۶۲ ۷۷.۱۶ %
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۹۴۵,۵۷۹ ۸۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۵,۶۸۰ ۸.۵ % ۸۳,۸۶۳ ۷.۴۵ % ۸۸۸,۱۸۶ ۷۸.۹۴ %
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۹۵۱,۲۳۶ ۸۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۹۲۵ ۸.۸۵ % ۶۷,۸۸۶ ۶.۰۷ % ۸۸۱,۴۳۴ ۷۸.۸۴ %
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۹۵۱,۲۳۶ ۸۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۹۲۵ ۸.۸۵ % ۶۷,۸۸۲ ۶.۰۷ % ۸۸۱,۴۳۴ ۷۸.۸۴ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۹۵۱,۲۳۶ ۸۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۹۲۵ ۸.۸۵ % ۶۷,۸۷۸ ۶.۰۷ % ۸۸۱,۴۳۴ ۷۸.۸۴ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۹۵۷,۲۹۶ ۸۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۵۲۳ ۹.۱۸ % ۵۶,۵۱۷ ۵.۰۶ % ۸۸۲,۹۷۴ ۷۹.۱ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۹۵۲,۹۰۶ ۸۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۰۴۵ ۹.۱۸ % ۵۶,۵۱۴ ۵.۰۸ % ۸۸۱,۸۹۳ ۷۹.۳۵ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۹۴۶,۸۳۶ ۸۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۱۰۰ ۹.۲۳ % ۵۶,۹۴۰ ۵.۱۵ % ۸۷۴,۰۷۲ ۷۹.۰۴ %