ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/29 431,879 89.08 % 0 0 % 0 0 % 7,495 1.55 % 45,452 18.37 % 0 0 %
2 1397/07/28 436,792 89.19 % 0 0 % 0 0 % 8,272 1.69 % 44,670 18.03 % 0 0 %
3 1397/07/27 426,971 89.19 % 0 0 % 0 0 % 8,272 1.73 % 43,468 18.19 % 0 0 %
4 1397/07/26 426,971 89.19 % 0 0 % 0 0 % 8,272 1.73 % 43,462 18.19 % 0 0 %
5 1397/07/25 426,971 89.19 % 0 0 % 0 0 % 8,272 1.73 % 43,456 18.19 % 0 0 %
6 1397/07/24 429,713 89.26 % 0 0 % 0 0 % 6,484 1.35 % 45,238 18.46 % 0 0 %
7 1397/07/23 420,404 89.05 % 0 0 % 0 0 % 6,484 1.37 % 45,232 18.82 % 0 0 %
8 1397/07/22 407,098 88.22 % 0 0 % 0 0 % 10,893 2.36 % 43,440 18.87 % 0 0 %
9 1397/07/21 406,395 88.21 % 0 0 % 0 0 % 10,893 2.36 % 43,433 18.89 % 0 0 %
10 1397/07/20 421,708 88.59 % 0 0 % 0 0 % 10,893 2.29 % 43,426 18.29 % 0 0 %