ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/30 443,702 95.08 % 0 0 % 0 0 % 11,816 2.53 % 11,133 4.24 % 438,697 94.01 %
2 1397/11/29 445,091 95.64 % 0 0 % 0 0 % 11,916 2.56 % 8,351 3.65 % 438,382 94.2 %
3 1397/11/28 438,450 95.46 % 0 0 % 0 0 % 12,515 2.72 % 8,350 3.7 % 431,881 94.03 %
4 1397/11/27 437,892 95.28 % 0 0 % 0 0 % 13,352 2.91 % 8,350 3.7 % 431,470 93.88 %
5 1397/11/26 435,133 95.23 % 0 0 % 0 0 % 13,456 2.94 % 8,350 3.72 % 428,659 93.81 %
6 1397/11/25 435,133 95.23 % 0 0 % 0 0 % 13,456 2.94 % 8,349 3.72 % 428,659 93.81 %
7 1397/11/24 435,133 95.23 % 0 0 % 0 0 % 13,456 2.94 % 8,349 3.72 % 428,659 93.81 %
8 1397/11/23 437,314 95.42 % 0 0 % 0 0 % 14,946 3.26 % 6,028 2.61 % 430,861 94.01 %
9 1397/11/22 437,241 95.42 % 0 0 % 0 0 % 14,946 3.26 % 6,029 2.61 % 430,833 94.02 %
10 1397/11/21 437,241 95.42 % 0 0 % 0 0 % 14,946 3.26 % 6,030 2.61 % 430,833 94.02 %