ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/04 145,582 45.88 % 0 0 % 144,747 45.62 % 26,961 8.5 % 144,121 45.42 %
2 1396/12/03 145,582 45.89 % 0 0 % 144,747 45.63 % 26,922 8.49 % 144,121 45.43 %
3 1396/12/02 145,582 45.89 % 0 0 % 144,747 45.63 % 26,884 8.48 % 144,121 45.43 %
4 1396/12/01 146,632 46.08 % 0 0 % 144,747 45.49 % 26,845 8.44 % 145,172 45.62 %
5 1396/11/30 146,632 46.08 % 0 0 % 144,747 45.49 % 26,806 8.42 % 145,172 45.62 %
6 1396/11/29 146,178 46.01 % 0 0 % 144,747 45.56 % 26,767 8.43 % 144,718 45.55 %
7 1396/11/28 145,643 45.93 % 0 0 % 144,747 45.65 % 26,722 8.43 % 144,182 45.47 %
8 1396/11/27 145,361 45.82 % 0 0 % 145,175 45.76 % 26,683 8.41 % 143,901 45.36 %
9 1396/11/26 145,361 45.83 % 0 0 % 145,175 45.77 % 26,644 8.4 % 143,901 45.37 %
10 1396/11/25 145,361 45.83 % 0 0 % 145,175 45.78 % 26,606 8.39 % 143,901 45.37 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق