ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 180,664 67.85 281,253 76.57 336,540 83.68 363,652 84.94
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 66,891 25.12 63,169 17.19 12,214 3.03 12,178 2.84
سایر دارایی ها 19,113 7.17 31,699 8.63 79,360 19.73 105,873 24.73
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 168,181 63.16 219,395 59.73 160,389 39.88 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد