ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 173,540 68.61 159,097 51.49 144,410 45.35 145,582 45.88
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 61,649 24.37 118,082 38.22 146,994 46.16 144,747 45.61
سایر دارایی ها 17,426 6.88 31,757 10.27 27,018 8.48 26,961 8.49
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 164,642 65.09 157,611 51.01 142,949 44.89 144,121 45.42
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق