صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۹۶,۲۲۸ ۷۶.۷۷ ۸۱۴,۰۸۷ ۸۱.۹۸ ۹۲۴,۱۰۰ ۸۴.۶۲ ۹۲۴,۳۶۱ ۷۸.۰۱
اوراق ۳,۶۲۹ ۰.۹۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۵۹,۷۱۷ ۱۵.۴۸ ۱۱۳,۷۴۵ ۱۱.۴۵ ۱۰۷,۴۱۱ ۹.۸۴ ۱۵۹,۵۵۱ ۱۳.۴۶
سایر دارایی ها ۲۶,۳۱۶ ۶.۸۲ ۶۵,۲۴۵ ۶.۵۷ ۶۰,۴۹۲ ۵.۵۴ ۱۰۱,۰۷۵ ۸.۵۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۸۹,۹۳۳ ۷۵.۱۴ ۷۷۵,۱۸۵ ۷۸.۰۶ ۸۵۹,۸۷۴ ۷۸.۷۴ ۸۹۶,۴۷۶ ۷۵.۶۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد