ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 213,900 72.83 432,774 93.9 440,242 95.27 443,702 95.08
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 59,188 20.15 12,308 2.67 14,977 3.24 11,816 2.53
سایر دارایی ها 25,336 8.62 31,140 6.75 13,396 2.89 19,784 4.23
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 210,291 71.6 484,993 105.23 433,738 93.87 438,697 94
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد