ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 192,974 69.62 393,597 86.69 439,885 88.55 431,879 89.07
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 63,732 22.99 8,506 1.87 9,321 1.87 7,495 1.54
سایر دارایی ها 23,558 8.5 98,722 21.74 95,001 19.12 89,070 18.37
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 159,112 57.41 28,127 6.19 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد