صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۶,۴۱۷,۰۳۳ ۷۱.۴۷ ۲۵,۰۰۴,۱۵۷ ۶۶.۸۸ ۲۳,۱۳۷,۴۳۸ ۶۴.۲۹ ۲۲,۳۴۸,۵۰۴ ۶۳.۷۳
سایر سهام ۱,۴۶۲,۳۱۸ ۱۶.۲۸ ۵,۸۸۳,۹۱۳ ۱۵.۷۴ ۵,۶۴۲,۵۵۷ ۱۵.۶۸ ۵,۵۳۸,۷۱۴ ۱۵.۷۹
اوراق مشارکت ۳,۵۸۸ ۰.۰۴ ۱۲,۸۸۸ ۰.۰۳ ۱۳,۰۵۴ ۰.۰۴ ۱۳,۱۵۲ ۰.۰۴
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳۷۴,۸۷۰ ۴.۱۷ ۱,۳۶۸,۷۱۵ ۳.۶۶ ۱,۱۵۸,۷۰۳ ۳.۲۲ ۱,۱۵۸,۹۶۵ ۳.۳
سایر دارایی‌ها ۴۰۰,۵۱۷ ۴.۴۶ ۲,۸۵۶,۵۴۵ ۷.۶۴ ۳,۶۴۱,۸۳۸ ۱۰.۱۲ ۳,۷۱۴,۷۴۰ ۱۰.۵۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۹۰۶,۶۰۶ ۱۰.۱۰ ۲,۲۵۸,۴۳۱ ۶.۰۴ ۲,۳۹۴,۰۵۹ ۶.۶۵ ۲,۲۹۵,۱۰۵ ۶.۵۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد