ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 172,459 66.69 160,630 50 173,529 54.22 191,527 58.74
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 67,762 26.2 135,502 42.18 124,521 38.9 117,368 35.99
سایر دارایی ها 18,063 6.98 25,110 7.81 21,978 6.86 17,140 5.25
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 164,095 63.46 158,176 49.23 169,755 53.04 187,123 57.39
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق