صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۹۵,۷۳۸ ۷۹.۰۷ ۲,۰۳۱,۶۴۰ ۸۶.۱۱ ۲,۴۸۹,۸۶۱ ۸۶.۳۹ ۳,۰۰۷,۹۷۱ ۹۲.۰۶
اوراق ۳,۳۷۳ ۰.۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۷۰,۹۶۸ ۱۴.۱۸ ۲۴۲,۷۹۴ ۱۰.۲۹ ۳۱۱,۴۵۲ ۱۰.۸۱ ۱۹۸,۲۶۸ ۶.۰۷
سایر دارایی ها ۳۰,۳۲۷ ۶.۰۶ ۸۵,۰۰۱ ۳.۶ ۸۰,۶۵۷ ۲.۸ ۶۱,۰۸۵ ۱.۸۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۸۱,۲۶۷ ۷۶.۱۸ ۱,۹۱۱,۴۰۱ ۸۱.۰۱ ۲,۴۰۱,۰۱۲ ۸۳.۳۱ ۲,۷۹۵,۲۰۲ ۸۵.۵۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد