صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۵۹,۲۵۵ ۷۵.۵۵ ۵۲۷,۴۲۳ ۷۵.۵۱ ۵۶۵,۳۸۰ ۷۳.۵۲ ۵۸۴,۱۹۶ ۷۸.۹۸
اوراق ۳,۵۴۴ ۱.۰۳ ۳۰,۲۴۹ ۴.۳۳ ۲۹,۴۴۴ ۳.۸۲ ۲۱,۴۲۸ ۲.۸۹
وجه نقد ۵۷,۴۴۹ ۱۶.۷۴ ۵۶,۰۱۴ ۸.۰۲ ۸۵,۲۴۲ ۱۱.۰۸ ۵۳,۳۸۲ ۷.۲۱
سایر دارایی ها ۳۱,۸۹۷ ۹.۲۹ ۱۶۷,۶۱۶ ۲۴ ۱۷۱,۲۲۴ ۲۲.۲۶ ۱۶۲,۷۵۸ ۲۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۵۵,۰۶۵ ۷۴.۳۳ ۵۱۶,۴۱۴ ۷۳.۹۴ ۵۴۷,۰۷۹ ۷۱.۱۴ ۵۵۵,۳۰۷ ۷۵.۰۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد