اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 499,514,066,688
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,515,227
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,497,570
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,497,570
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : هادی مورخ
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/02 2,515,227 2,497,570 0 0 200,000 0 0 200,000 499,514,066,688
  2 1397/07/01 2,482,783 2,465,526 0 0 200,000 0 0 200,000 493,105,288,059
  3 1397/06/31 2,431,358 2,414,510 0 0 200,000 0 0 200,000 482,901,959,366
  4 1397/06/30 2,411,562 2,394,871 0 0 200,000 0 0 200,000 478,974,166,861
  5 1397/06/29 2,411,593 2,394,902 0 0 200,000 0 0 200,000 478,980,312,113
  6 1397/06/28 2,411,624 2,394,932 0 0 200,000 0 0 200,000 478,986,464,636
  7 1397/06/27 2,411,654 2,394,963 0 0 200,000 0 0 200,000 478,992,624,425
  8 1397/06/26 2,458,670 2,441,606 0 0 200,000 0 0 200,000 488,321,285,994
  9 1397/06/25 2,412,840 2,396,140 0 0 200,000 0 0 200,000 479,228,055,710
  10 1397/06/24 2,471,070 2,453,909 0 0 200,000 0 0 200,000 490,781,726,880
  11 1397/06/23 2,390,199 2,373,678 0 0 200,000 0 0 200,000 474,735,604,121
  12 1397/06/22 2,390,073 2,373,551 0 0 200,000 0 0 200,000 474,710,279,196
  13 1397/06/21 2,389,946 2,373,425 0 0 200,000 0 0 200,000 474,685,004,390
  14 1397/06/20 2,290,795 2,275,058 0 0 200,000 0 0 200,000 455,011,656,131
  15 1397/06/19 2,306,379 2,290,518 0 0 200,000 0 0 200,000 458,103,559,698
  16 1397/06/18 2,216,345 2,201,117 0 0 200,000 0 0 200,000 440,223,384,034
  17 1397/06/17 2,173,243 2,158,356 0 0 200,000 0 0 200,000 431,671,153,990
  18 1397/06/16 2,146,376 2,131,700 0 0 200,000 0 0 200,000 426,340,013,730
  19 1397/06/15 2,146,249 2,131,573 0 0 200,000 0 0 200,000 426,314,606,781
  20 1397/06/14 2,146,122 2,131,446 0 0 200,000 0 0 200,000 426,289,273,886