صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۸۴۰,۵۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۱۵۹,۴۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵,۱۰۸,۴۱۹,۱۵۵,۷۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۲۴۲,۸۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۲۳۸,۶۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۲۳۸,۶۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۳,۲۴۲,۸۵۸ ۳,۲۳۸,۶۰۹ ۳,۲۳۸,۶۰۹ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۵,۱۰۸,۴۱۹,۱۵۵,۷۶۹
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۳,۲۴۲,۷۷۶ ۳,۲۳۸,۵۲۷ ۳,۲۳۸,۵۲۷ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۵,۱۰۷,۵۳۴,۳۴۵,۹۳۳
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۳,۲۴۲,۶۹۵ ۳,۲۳۸,۴۴۶ ۳,۲۳۸,۴۴۶ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۵,۱۰۶,۶۵۰,۱۰۷,۲۵۷
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۳,۲۲۲,۳۳۵ ۳,۲۱۸,۱۲۰ ۳,۲۱۸,۱۲۰ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۴,۸۸۶,۳۰۲,۴۵۹,۵۳۷
  ۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۳,۲۱۴,۰۳۶ ۳,۲۰۹,۸۳۵ ۳,۲۰۹,۸۳۵ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۴,۷۹۶,۴۹۴,۳۶۰,۸۶۸
  ۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۳,۲۰۸,۰۹۰ ۳,۲۰۳,۸۹۹ ۳,۲۰۳,۸۹۹ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۴,۷۳۲,۱۴۲,۲۳۷,۹۸۵
  ۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۳,۲۰۳,۴۲۷ ۳,۱۹۹,۲۴۳ ۳,۱۹۹,۲۴۳ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۴,۶۸۱,۶۶۴,۰۹۸,۷۲۵
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۳,۲۱۳,۵۵۲ ۳,۲۰۹,۳۵۳ ۳,۲۰۹,۳۵۳ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۴,۷۹۱,۲۶۳,۸۱۸,۱۶۰
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۳,۲۱۳,۴۷۰ ۳,۲۰۹,۲۷۱ ۳,۲۰۹,۲۷۱ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۴,۷۹۰,۳۷۲,۹۶۷,۱۳۳
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۳,۲۱۳,۳۸۸ ۳,۲۰۹,۱۸۸ ۳,۲۰۹,۱۸۸ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۴,۷۸۹,۴۸۲,۶۷۹,۸۶۹
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۳,۲۳۰,۹۸۹ ۳,۲۲۶,۷۶۴ ۳,۲۲۶,۷۶۴ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۴,۹۸۰,۰۰۹,۷۲۳,۸۴۶
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۳,۲۴۰,۰۲۰ ۳,۲۳۵,۷۸۱ ۳,۲۳۵,۷۸۱ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۵,۰۷۷,۷۶۵,۷۲۲,۳۳۳
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۳,۲۴۸,۴۹۳ ۳,۲۴۴,۲۴۲ ۳,۲۴۴,۲۴۲ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۵,۱۶۹,۴۸۵,۹۸۰,۲۶۷
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۳,۲۴۸,۴۱۲ ۳,۲۴۴,۱۶۱ ۳,۲۴۴,۱۶۱ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۵,۱۶۸,۶۰۵,۱۰۷,۸۴۸
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۳,۲۴۱,۶۰۶ ۳,۲۳۷,۳۶۳ ۳,۲۳۷,۳۶۳ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۵,۰۹۴,۹۱۶,۴۰۲,۲۱۱
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۳,۲۴۱,۵۲۵ ۳,۲۳۷,۲۸۲ ۳,۲۳۷,۲۸۲ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۵,۰۹۴,۰۳۴,۹۷۵,۶۱۰
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۳,۲۴۱,۴۴۴ ۳,۲۳۷,۲۰۱ ۳,۲۳۷,۲۰۱ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۵,۰۹۳,۱۵۵,۰۰۷,۴۷۹
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۳,۲۳۵,۱۷۲ ۳,۲۳۰,۹۳۷ ۳,۲۳۰,۹۳۷ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۵,۰۲۵,۲۵۰,۱۹۰,۸۵۶
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۳,۲۳۷,۹۴۵ ۳,۲۳۳,۷۰۵ ۳,۲۳۳,۷۰۵ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۵,۰۵۵,۲۶۲,۵۴۹,۷۹۷
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۳,۲۵۷,۰۱۶ ۳,۲۵۲,۷۴۷ ۳,۲۵۲,۷۴۷ ۰ ۰ ۱۲,۲۴۲,۰۱۱ ۰ ۱,۱۶۶,۴۲۵ ۱۰,۸۴۰,۵۸۶ ۳۵,۲۶۱,۶۸۱,۶۲۲,۷۰۱
  مشاهده همه