اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 463,515,491,492
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,335,362
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,317,577
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,317,577
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : هادی مورخ
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/02 2,335,362 2,317,577 0 0 200,000 0 0 200,000 463,515,491,492
  2 1397/11/01 2,318,394 2,300,723 0 0 200,000 0 0 200,000 460,144,541,100
  3 1397/10/30 2,389,563 2,371,411 0 0 200,000 0 0 200,000 474,282,296,008
  4 1397/10/29 2,397,905 2,379,688 0 0 200,000 0 0 200,000 475,937,541,901
  5 1397/10/28 2,385,882 2,367,750 0 0 200,000 0 0 200,000 473,549,941,916
  6 1397/10/27 2,385,930 2,367,798 0 0 200,000 0 0 200,000 473,559,599,436
  7 1397/10/26 2,385,978 2,367,846 0 0 200,000 0 0 200,000 473,569,259,487
  8 1397/10/25 2,392,145 2,373,969 0 0 200,000 0 0 200,000 474,793,868,882
  9 1397/10/24 2,355,554 2,337,679 0 0 200,000 0 0 200,000 467,535,812,084
  10 1397/10/23 2,335,363 2,317,660 0 0 200,000 0 0 200,000 463,532,039,043
  11 1397/10/22 2,362,337 2,344,446 0 0 200,000 0 0 200,000 468,889,194,226
  12 1397/10/21 2,350,362 2,332,520 0 0 200,000 0 0 200,000 466,503,916,949
  13 1397/10/20 2,350,418 2,332,575 0 0 200,000 0 0 200,000 466,514,988,633
  14 1397/10/19 2,350,473 2,332,630 0 0 200,000 0 0 200,000 466,526,061,964
  15 1397/10/18 2,326,094 2,308,453 0 0 200,000 0 0 200,000 461,690,680,046
  16 1397/10/17 2,281,430 2,264,147 0 0 200,000 0 0 200,000 452,829,410,815
  17 1397/10/16 2,232,228 2,215,344 0 0 200,000 0 0 200,000 443,068,739,906
  18 1397/10/15 2,244,005 2,227,019 0 0 200,000 0 0 200,000 445,403,849,318
  19 1397/10/14 2,264,714 2,247,565 0 0 200,000 0 0 200,000 449,512,946,711
  20 1397/10/13 2,264,763 2,247,613 0 0 200,000 0 0 200,000 449,522,634,352