صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۹۲۵,۸۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۰۷۴,۱۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵,۸۹۰,۲۶۸,۹۶۷,۲۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۲۸۹,۰۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۲۸۴,۸۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۲۸۴,۸۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۳,۲۸۹,۰۳۸ ۳,۲۸۴,۸۸۸ ۳,۲۸۴,۸۸۸ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۲۵۹,۶۷۰ ۱۰,۹۲۵,۸۷۳ ۳۵,۸۹۰,۲۶۸,۹۶۷,۲۱۴
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۳,۲۸۸,۹۵۳ ۳,۲۸۴,۸۰۳ ۳,۲۸۴,۸۰۳ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۲۵۹,۶۷۰ ۱۰,۹۲۵,۸۷۳ ۳۵,۸۸۹,۳۴۴,۱۱۹,۵۶۹
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۳,۲۸۸,۸۶۴ ۳,۲۸۴,۷۱۴ ۳,۲۸۴,۷۱۴ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۶۷,۷۰۴ ۱,۲۵۹,۶۷۰ ۱۰,۹۲۵,۸۷۳ ۳۵,۸۸۸,۳۷۱,۳۶۶,۷۶۵
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۳,۲۷۷,۳۱۳ ۳,۲۷۳,۲۰۷ ۳,۲۷۳,۲۰۷ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۵,۹۸۴,۲۵۸,۳۸۸,۲۴۵
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۳,۲۸۵,۰۳۸ ۳,۲۸۰,۹۲۱ ۳,۲۸۰,۹۲۱ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۶,۰۶۹,۰۵۴,۸۴۳,۸۲۱
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۳,۲۸۴,۹۴۲ ۳,۲۸۰,۸۲۵ ۳,۲۸۰,۸۲۵ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۶,۰۶۷,۹۹۸,۱۸۸,۵۸۵
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۳,۲۸۴,۸۰۹ ۳,۲۸۰,۶۹۲ ۳,۲۸۰,۶۹۲ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۶,۰۶۶,۵۳۴,۹۵۹,۸۵۱
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۳,۲۸۴,۷۷۹ ۳,۲۸۰,۶۶۲ ۳,۲۸۰,۶۶۲ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۶,۰۶۶,۲۰۷,۲۸۵,۵۱۵
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۳,۲۷۴,۳۷۷ ۳,۲۷۰,۲۷۵ ۳,۲۷۰,۲۷۵ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۵,۹۵۲,۰۲۵,۳۱۷,۶۷۸
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۳,۲۸۷,۲۵۴ ۳,۲۸۳,۱۳۱ ۳,۲۸۳,۱۳۱ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۶,۰۹۳,۳۵۵,۴۹۶,۶۶۲
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۳,۲۶۹,۶۷۱ ۳,۲۶۵,۵۷۴ ۳,۲۶۵,۵۷۴ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۵,۹۰۰,۳۳۴,۳۴۷,۴۵۹
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۳,۱۴۰,۴۷۷ ۳,۱۳۶,۵۷۲ ۳,۱۳۶,۵۷۲ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۴۸۲,۱۴۵,۸۸۳,۳۱۵
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۳,۱۴۰,۳۵۴ ۳,۱۳۶,۴۴۹ ۳,۱۳۶,۴۴۹ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۴۸۰,۷۹۲,۰۸۵,۳۳۱
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۳,۱۴۳,۲۵۴ ۳,۱۳۹,۳۳۹ ۳,۱۳۹,۳۳۹ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۵۱۲,۵۶۶,۴۶۷,۵۶۱
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۳,۱۳۲,۲۵۹ ۳,۱۲۸,۳۶۰ ۳,۱۲۸,۳۶۰ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۳۹۱,۸۶۶,۹۵۸,۸۱۹
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۳,۱۲۷,۵۶۴ ۳,۱۲۳,۶۷۱ ۳,۱۲۳,۶۷۱ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۳۴۰,۳۱۹,۸۹۰,۴۰۸
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۳,۱۳۰,۸۶۸ ۳,۱۲۶,۹۷۱ ۳,۱۲۶,۹۷۱ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۳۷۶,۵۹۵,۴۴۷,۷۸۱
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۳,۱۵۸,۰۸۸ ۳,۱۵۴,۱۵۰ ۳,۱۵۴,۱۵۰ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۶۷۵,۳۸۹,۴۰۵,۶۸۲
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۳,۱۵۶,۱۵۶ ۳,۱۵۲,۲۲۰ ۳,۱۵۲,۲۲۰ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۶۵۴,۱۷۸,۵۸۵,۲۷۳
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۳,۱۵۶,۰۳۷ ۳,۱۵۲,۱۰۱ ۳,۱۵۲,۱۰۱ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۶۵۲,۸۶۷,۱۳۶,۷۶۸
  مشاهده همه