اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 376,921,103,211
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,896,479
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,884,606
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,884,606
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : هادی مورخ
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/03 1,896,479 1,884,606 0 0 200,000 0 0 200,000 376,921,103,211
  2 1397/04/02 1,842,192 1,830,521 0 0 200,000 0 0 200,000 366,104,225,205
  3 1397/04/01 1,847,837 1,836,588 0 0 200,000 0 0 200,000 367,317,684,772
  4 1397/03/31 1,847,752 1,836,503 0 0 200,000 0 0 200,000 367,300,638,623
  5 1397/03/30 1,847,667 1,836,418 0 0 200,000 0 0 200,000 367,283,608,246
  6 1397/03/29 1,803,471 1,792,628 0 0 200,000 0 0 200,000 358,525,564,223
  7 1397/03/28 1,783,123 1,772,562 0 0 200,000 0 0 200,000 354,512,368,029
  8 1397/03/27 1,741,109 1,730,880 0 0 200,000 0 0 200,000 346,176,081,087
  9 1397/03/26 1,690,035 1,680,240 0 0 200,000 0 0 200,000 336,048,031,914
  10 1397/03/25 1,689,945 1,680,151 0 0 200,000 0 0 200,000 336,030,165,557
  11 1397/03/24 1,689,856 1,680,062 0 0 200,000 0 0 200,000 336,012,313,607
  12 1397/03/23 1,689,767 1,679,972 0 0 200,000 0 0 200,000 335,994,476,052
  13 1397/03/22 1,654,572 1,645,138 0 0 200,000 0 0 200,000 329,027,680,252
  14 1397/03/21 1,637,597 1,628,445 0 0 200,000 0 0 200,000 325,689,003,808
  15 1397/03/20 1,631,853 1,622,881 0 0 200,000 0 0 200,000 324,576,174,456
  16 1397/03/19 1,623,391 1,614,593 0 0 200,000 0 0 200,000 322,918,686,054
  17 1397/03/18 1,618,560 1,609,895 0 0 200,000 0 0 200,000 321,979,091,849
  18 1397/03/17 1,618,447 1,609,782 0 0 200,000 0 0 200,000 321,956,433,215
  19 1397/03/16 1,618,334 1,609,669 0 0 200,000 0 0 200,000 321,933,791,126
  20 1397/03/15 1,618,221 1,609,556 0 0 200,000 0 0 200,000 321,911,165,567
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق