صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۱۸,۲۶۴,۵۶۴,۱۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۶۱۴,۸۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۵۹۱,۳۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۵۹۱,۳۲۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۳,۶۱۴,۸۱۷ ۳,۵۹۱,۳۲۳ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۱۸,۲۶۴,۵۶۴,۱۱۳
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۳,۶۱۴,۶۴۹ ۳,۵۹۱,۱۵۵ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۱۸,۲۳۱,۰۰۰,۴۸۷
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۳,۶۱۴,۴۸۱ ۳,۵۹۰,۹۸۸ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۱۸,۱۹۷,۵۰۸,۴۶۴
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۳,۶۱۴,۳۱۴ ۳,۵۹۰,۸۲۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۱۸,۱۶۴,۰۸۷,۸۹۹
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۳,۶۱۱,۸۸۹ ۳,۵۸۸,۴۷۶ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۱۷,۶۹۵,۱۰۳,۱۸۱
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۳,۷۳۶,۶۷۸ ۳,۷۱۲,۹۲۱ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۴۲,۵۸۴,۱۲۶,۶۰۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۳,۸۳۷,۳۵۶ ۳,۸۱۳,۴۲۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۶۲,۶۸۴,۰۸۷,۲۰۶
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۳,۸۲۰,۱۹۸ ۳,۷۹۶,۵۷۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۵۹,۳۱۴,۰۴۳,۳۴۲
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۳,۷۳۰,۲۹۲ ۳,۷۰۷,۱۳۶ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۴۱,۴۲۷,۲۵۳,۷۲۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۳,۷۳۰,۱۲۵ ۳,۷۰۶,۹۷۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۴۱,۳۹۳,۹۷۶,۹۹۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۳,۷۲۹,۹۵۹ ۳,۷۰۶,۸۰۴ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۴۱,۳۶۰,۷۷۰,۷۳۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۳,۷۰۰,۸۶۹ ۳,۶۷۷,۹۲۶ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۳۵,۵۸۵,۱۹۹,۲۴۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۳,۸۱۳,۴۸۷ ۳,۷۹۰,۳۸۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۵۸,۰۷۵,۹۷۱,۹۲۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۳,۸۷۷,۱۶۳ ۳,۸۵۴,۲۰۴ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۷۰,۸۴۰,۸۳۴,۰۰۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۳,۹۸۹,۶۰۶ ۳,۹۶۶,۵۲۹ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۹۳,۳۰۵,۷۶۲,۰۸۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۳,۹۸۴,۸۱۸ ۳,۹۶۲,۱۷۲ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۹۲,۴۳۴,۳۲۱,۷۹۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۳,۹۸۴,۶۵۲ ۳,۹۶۲,۰۰۶ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۹۲,۴۰۱,۱۸۶,۴۷۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۳,۹۸۴,۴۸۷ ۳,۹۶۱,۸۴۱ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۹۲,۳۶۸,۱۲۰,۶۳۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۴,۰۱۹,۱۱۱ ۳,۹۹۶,۶۵۴ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۳۳۰,۷۱۵,۹۷۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۳,۹۲۱,۴۶۳ ۳,۸۹۹,۸۵۹ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۷۹,۹۷۱,۸۰۷,۰۵۹