اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 315,048,589,842
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,581,651
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,575,243
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,575,243
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : هادی مورخ
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/03 1,581,651 1,575,243 0 0 200,000 0 0 200,000 315,048,589,842
  2 1397/02/02 1,579,733 1,573,383 0 0 200,000 0 0 200,000 314,676,619,641
  3 1397/02/01 1,583,101 1,576,855 0 0 200,000 0 0 200,000 315,370,975,557
  4 1397/01/31 1,593,490 1,587,231 0 0 200,000 0 0 200,000 317,446,298,410
  5 1397/01/30 1,593,331 1,587,072 0 0 200,000 0 0 200,000 317,414,476,317
  6 1397/01/29 1,593,172 1,586,913 0 0 200,000 0 0 200,000 317,382,674,878
  7 1397/01/28 1,595,609 1,589,436 0 0 200,000 0 0 200,000 317,887,254,301
  8 1397/01/27 1,593,734 1,587,608 0 0 200,000 0 0 200,000 317,521,660,758
  9 1397/01/26 1,591,568 1,585,504 0 0 200,000 0 0 200,000 317,100,882,615
  10 1397/01/25 1,596,661 1,590,556 0 0 200,000 0 0 200,000 318,111,161,302
  11 1397/01/24 1,596,496 1,590,391 0 0 200,000 0 0 200,000 318,078,202,459
  12 1397/01/23 1,596,331 1,590,226 0 0 200,000 0 0 200,000 318,045,264,798
  13 1397/01/22 1,596,167 1,590,062 0 0 200,000 0 0 200,000 318,012,348,299
  14 1397/01/21 1,606,588 1,600,520 0 0 200,000 0 0 200,000 320,104,008,106
  15 1397/01/20 1,608,247 1,602,167 0 0 200,000 0 0 200,000 320,433,318,636
  16 1397/01/19 1,616,794 1,610,645 0 0 200,000 0 0 200,000 322,128,964,291
  17 1397/01/18 1,626,253 1,620,027 0 0 200,000 0 0 200,000 324,005,443,901
  18 1397/01/17 1,629,462 1,623,209 0 0 200,000 0 0 200,000 324,641,832,133
  19 1397/01/16 1,629,298 1,623,046 0 0 200,000 0 0 200,000 324,609,132,028
  20 1397/01/15 1,629,135 1,622,882 0 0 200,000 0 0 200,000 324,576,452,971
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi