صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۷۸,۸۴۱,۶۶۸,۲۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۹۳۱,۱۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۸۹۴,۲۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۸۹۴,۲۰۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۵,۹۳۱,۱۳۶ ۵,۸۹۴,۲۰۸ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۷۸,۸۴۱,۶۶۸,۲۷۵
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۵,۷۹۶,۶۲۱ ۵,۷۵۹,۵۶۴ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۱,۹۱۲,۸۴۶,۰۹۲
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۵,۸۲۰,۹۷۶ ۵,۷۸۳,۱۵۹ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۶,۶۳۱,۷۰۲,۱۲۳
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۵,۶۳۳,۰۶۳ ۵,۵۹۵,۲۸۸ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۱۹,۰۵۷,۵۸۶,۷۰۲
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۵,۵۹۸,۰۴۶ ۵,۵۶۰,۰۴۵ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۱۲,۰۰۸,۹۶۷,۳۵۳
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۵,۵۹۸,۱۶۳ ۵,۵۶۰,۱۶۱ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۱۲,۰۳۲,۲۹۹,۱۴۸
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۵,۵۹۸,۲۸۰ ۵,۵۶۰,۲۷۸ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۱۲,۰۵۵,۶۳۹,۰۰۷
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۵,۵۵۵,۹۵۹ ۵,۵۱۷,۷۱۶ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۳,۵۴۳,۱۲۸,۳۲۸
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۵,۵۵۰,۱۷۴ ۵,۵۱۲,۱۰۶ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۴۲۱,۱۶۵,۱۲۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۵,۵۳۷,۶۸۹ ۵,۴۹۹,۸۶۳ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۹۷۲,۶۵۴,۴۵۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۵,۴۵۷,۱۱۲ ۵,۴۱۹,۴۴۷ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۸۸۹,۳۳۹,۵۳۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۵,۴۴۲,۶۲۷ ۵,۴۰۵,۰۸۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۱,۰۱۶,۰۶۳,۵۰۱
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۵,۴۴۲,۷۷۶ ۵,۴۰۵,۲۳۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۱,۰۴۵,۹۳۸,۷۶۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۵,۴۴۲,۹۲۶ ۵,۴۰۵,۳۷۹ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۱,۰۷۵,۸۱۴,۰۲۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۵,۲۹۷,۰۱۶ ۵,۲۶۰,۰۹۴ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۲,۰۱۸,۷۸۵,۰۰۴
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۵,۲۹۷,۱۶۳ ۵,۲۶۰,۲۴۱ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۲,۰۴۸,۲۳۱,۶۷۹
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۵,۳۳۷,۶۴۲ ۵,۳۰۰,۵۳۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۶۰,۱۰۵,۹۱۹,۲۱۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۵,۳۱۰,۶۵۷ ۵,۲۷۳,۵۷۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۴,۷۱۴,۰۷۲,۶۸۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۵,۲۵۴,۱۱۲ ۵,۲۱۶,۹۳۷ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۳,۳۸۷,۳۶۲,۰۳۴
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۵,۲۵۴,۲۶۰ ۵,۲۱۷,۰۸۵ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۳,۴۱۶,۹۸۲,۴۸۴