اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 482,782,962,319
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,431,168
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,413,915
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,413,915
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : هادی مورخ
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/29 2,431,168 2,413,915 0 0 200,000 0 0 200,000 482,782,962,319
  2 1397/07/28 2,455,967 2,438,517 0 0 200,000 0 0 200,000 487,703,497,602
  3 1397/07/27 2,396,640 2,379,582 0 0 200,000 0 0 200,000 475,916,471,167
  4 1397/07/26 2,396,672 2,379,615 0 0 200,000 0 0 200,000 475,923,022,577
  5 1397/07/25 2,396,705 2,379,648 0 0 200,000 0 0 200,000 475,929,581,412
  6 1397/07/24 2,414,443 2,397,276 0 0 200,000 0 0 200,000 479,455,183,641
  7 1397/07/23 2,367,559 2,350,764 0 0 200,000 0 0 200,000 470,152,790,755
  8 1397/07/22 2,291,594 2,275,330 0 0 200,000 0 0 200,000 455,066,037,765
  9 1397/07/21 2,288,078 2,271,843 0 0 200,000 0 0 200,000 454,368,640,730
  10 1397/07/20 2,387,326 2,370,479 0 0 200,000 0 0 200,000 474,095,735,548
  11 1397/07/19 2,387,354 2,370,507 0 0 200,000 0 0 200,000 474,101,481,229
  12 1397/07/18 2,387,383 2,370,536 0 0 200,000 0 0 200,000 474,107,234,633
  13 1397/07/17 2,423,913 2,406,777 0 0 200,000 0 0 200,000 481,355,300,854
  14 1397/07/16 2,331,906 2,315,499 0 0 200,000 0 0 200,000 463,099,880,028
  15 1397/07/15 2,356,205 2,339,606 0 0 200,000 0 0 200,000 467,921,180,888
  16 1397/07/14 2,458,717 2,441,416 0 0 200,000 0 0 200,000 488,283,272,564
  17 1397/07/13 2,514,393 2,496,652 0 0 200,000 0 0 200,000 499,330,353,531
  18 1397/07/12 2,514,421 2,496,680 0 0 200,000 0 0 200,000 499,335,975,514
  19 1397/07/11 2,514,450 2,496,708 0 0 200,000 0 0 200,000 499,341,605,571
  20 1397/07/10 2,597,719 2,579,318 0 0 200,000 0 0 200,000 515,863,565,140