اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 318,169,899,707
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,598,443
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,590,849
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,590,849
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : هادی مورخ
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/05 1,598,443 1,590,849 0 0 200,000 0 0 200,000 318,169,899,707
  2 1397/03/04 1,594,317 1,586,847 0 0 200,000 0 0 200,000 317,369,405,632
  3 1397/03/03 1,594,186 1,586,717 0 0 200,000 0 0 200,000 317,343,320,878
  4 1397/03/02 1,594,056 1,586,586 0 0 200,000 0 0 200,000 317,317,254,192
  5 1397/03/01 1,597,839 1,590,535 0 0 200,000 0 0 200,000 318,107,092,908
  6 1397/02/31 1,602,703 1,595,484 0 0 200,000 0 0 200,000 319,096,712,224
  7 1397/02/30 1,599,211 1,592,126 0 0 200,000 0 0 200,000 318,425,198,518
  8 1397/02/29 1,598,039 1,590,989 0 0 200,000 0 0 200,000 318,197,817,962
  9 1397/02/28 1,596,167 1,589,184 0 0 200,000 0 0 200,000 317,836,747,948
  10 1397/02/27 1,596,024 1,589,041 0 0 200,000 0 0 200,000 317,808,233,535
  11 1397/02/26 1,595,882 1,588,899 0 0 200,000 0 0 200,000 317,779,738,297
  12 1397/02/25 1,592,821 1,585,915 0 0 200,000 0 0 200,000 317,182,903,138
  13 1397/02/24 1,590,144 1,583,275 0 0 200,000 0 0 200,000 316,654,979,974
  14 1397/02/23 1,582,284 1,575,482 0 0 200,000 0 0 200,000 315,096,337,405
  15 1397/02/22 1,576,701 1,569,959 0 0 200,000 0 0 200,000 313,991,702,412
  16 1397/02/21 1,575,127 1,568,417 0 0 200,000 0 0 200,000 313,683,410,197
  17 1397/02/20 1,574,994 1,568,284 0 0 200,000 0 0 200,000 313,656,853,053
  18 1397/02/19 1,574,861 1,568,152 0 0 200,000 0 0 200,000 313,630,313,937
  19 1397/02/18 1,574,345 1,567,659 0 0 200,000 0 0 200,000 313,531,792,070
  20 1397/02/17 1,569,048 1,562,424 0 0 200,000 0 0 200,000 312,484,835,895
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق