صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۴۰,۵۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۵۹,۴۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۴۷۲,۲۹۹,۸۰۳,۴۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۲,۵۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۰,۳۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۰,۳۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱۰,۱۰۲,۵۰۷ ۱۰,۰۹۰,۳۹۴ ۱۰,۰۹۰,۳۹۴ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۴۷۲,۲۹۹,۸۰۳,۴۶۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱۰,۱۰۲,۶۷۰ ۱۰,۰۹۰,۵۵۷ ۱۰,۰۹۰,۵۵۷ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۴۷۲,۴۲۰,۴۷۱,۷۱۲
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۰,۱۰۲,۸۳۳ ۱۰,۰۹۰,۷۲۰ ۱۰,۰۹۰,۷۲۰ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۴۷۲,۵۴۱,۲۰۵,۶۷۸
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱۰,۲۲۴,۴۹۸ ۱۰,۲۱۲,۲۶۰ ۱۰,۲۱۲,۲۶۰ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۵۶۲,۵۴۶,۱۱۷,۲۲۷
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۰,۴۶۴,۷۲۳ ۱۰,۴۵۲,۲۵۵ ۱۰,۴۵۲,۲۵۵ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۷۴۰,۲۷۰,۹۴۸,۳۰۶
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۰,۴۹۴,۰۵۳ ۱۰,۴۸۱,۳۷۵ ۱۰,۴۸۱,۳۷۵ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۷۶۱,۸۳۵,۳۸۹,۹۳۸
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۰,۵۷۳,۸۸۹ ۱۰,۵۶۱,۱۱۷ ۱۰,۵۶۱,۱۱۷ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۸۲۰,۸۸۷,۴۶۶,۵۸۸
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱۰,۷۱۲,۸۹۶ ۱۰,۷۰۰,۰۸۷ ۱۰,۷۰۰,۰۸۷ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۹۲۳,۷۹۹,۳۴۰,۲۴۵
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۰,۷۱۳,۰۶۱ ۱۰,۷۰۰,۲۵۱ ۱۰,۷۰۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۹۲۳,۹۲۱,۲۹۴,۸۴۰
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۰,۷۱۲,۹۹۳ ۱۰,۷۰۰,۱۸۳ ۱۰,۷۰۰,۱۸۳ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۹۲۳,۸۷۰,۶۳۵,۳۰۶
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱۰,۷۲۰,۳۸۹ ۱۰,۷۰۷,۵۶۶ ۱۰,۷۰۷,۵۶۶ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۹۲۹,۳۳۸,۰۱۸,۱۲۱
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱۰,۷۲۰,۳۲۶ ۱۰,۷۰۷,۵۰۳ ۱۰,۷۰۷,۵۰۳ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۹۲۹,۲۹۱,۳۷۹,۹۹۱
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۰,۷۵۲,۵۸۹ ۱۰,۷۳۹,۷۵۷ ۱۰,۷۳۹,۷۵۷ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۹۵۳,۱۷۶,۹۲۸,۱۷۰
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۰,۷۳۹,۵۱۳ ۱۰,۷۲۶,۸۱۹ ۱۰,۷۲۶,۸۱۹ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۹۴۳,۵۹۵,۴۱۳,۴۳۸
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۱۰,۵۹۱,۰۱۴ ۱۰,۵۷۸,۳۵۸ ۱۰,۵۷۸,۳۵۸ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۸۳۳,۶۵۵,۰۶۸,۵۴۹
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۱۰,۵۹۰,۹۵۰ ۱۰,۵۷۸,۲۹۴ ۱۰,۵۷۸,۲۹۴ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۸۳۳,۶۰۷,۳۹۷,۶۵۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۰,۵۹۰,۸۸۶ ۱۰,۵۷۸,۲۳۰ ۱۰,۵۷۸,۲۳۰ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۸۳۳,۵۶۰,۰۳۰,۹۷۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۰,۴۸۲,۱۸۸ ۱۰,۴۶۹,۵۹۱ ۱۰,۴۶۹,۵۹۱ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۷۵۳,۱۰۹,۳۷۱,۶۵۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱۰,۴۵۸,۸۲۰ ۱۰,۴۴۶,۲۶۶ ۱۰,۴۴۶,۲۶۶ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۷۳۵,۸۳۶,۳۳۷,۱۸۲
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۰,۴۵۸,۷۵۶ ۱۰,۴۴۶,۲۰۲ ۱۰,۴۴۶,۲۰۲ ۰ ۰ ۸۴۸,۵۳۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۴ ۷۴۰,۵۳۶ ۷,۷۳۵,۷۸۸,۵۰۱,۵۸۰
  مشاهده همه