اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 463,196,301,333
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,333,707
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,315,982
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,315,982
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : هادی مورخ
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/30 2,333,707 2,315,982 0 0 200,000 0 0 200,000 463,196,301,333
  2 1397/11/29 2,327,362 2,309,581 0 0 200,000 0 0 200,000 461,916,163,611
  3 1397/11/28 2,293,956 2,276,441 0 0 200,000 0 0 200,000 455,288,115,839
  4 1397/11/27 2,291,208 2,273,714 0 0 200,000 0 0 200,000 454,742,858,932
  5 1397/11/26 2,280,358 2,262,975 0 0 200,000 0 0 200,000 452,594,910,056
  6 1397/11/25 2,280,420 2,263,037 0 0 200,000 0 0 200,000 452,607,331,485
  7 1397/11/24 2,280,482 2,263,099 0 0 200,000 0 0 200,000 452,619,754,519
  8 1397/11/23 2,284,119 2,266,649 0 0 200,000 0 0 200,000 453,329,743,069
  9 1397/11/22 2,284,337 2,266,869 0 0 200,000 0 0 200,000 453,373,879,990
  10 1397/11/21 2,284,406 2,266,939 0 0 200,000 0 0 200,000 453,387,725,756
  11 1397/11/20 2,292,344 2,274,874 0 0 200,000 0 0 200,000 454,974,715,569
  12 1397/11/19 2,292,414 2,274,943 0 0 200,000 0 0 200,000 454,988,563,589
  13 1397/11/18 2,292,483 2,275,012 0 0 200,000 0 0 200,000 455,002,411,609
  14 1397/11/17 2,292,552 2,275,081 0 0 200,000 0 0 200,000 455,016,259,629
  15 1397/11/16 2,287,449 2,270,019 0 0 200,000 0 0 200,000 454,003,856,097
  16 1397/11/15 2,295,344 2,277,852 0 0 200,000 0 0 200,000 455,570,419,270
  17 1397/11/14 2,286,837 2,269,410 0 0 200,000 0 0 200,000 453,882,098,594
  18 1397/11/13 2,308,516 2,290,948 0 0 200,000 0 0 200,000 458,189,578,508
  19 1397/11/12 2,310,046 2,292,466 0 0 200,000 0 0 200,000 458,493,205,140
  20 1397/11/11 2,310,115 2,292,536 0 0 200,000 0 0 200,000 458,507,127,793