اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/18
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 457,295,543,574
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,303,850
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,286,478
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,286,478
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : هادی مورخ
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/18 2,303,850 2,286,478 0 0 200,000 0 0 200,000 457,295,543,574
  2 1397/09/17 2,313,456 2,295,971 0 0 200,000 0 0 200,000 459,194,105,481
  3 1397/09/16 2,318,385 2,300,785 0 0 200,000 0 0 200,000 460,156,927,315
  4 1397/09/15 2,318,439 2,300,839 0 0 200,000 0 0 200,000 460,167,719,308
  5 1397/09/14 2,318,493 2,300,893 0 0 200,000 0 0 200,000 460,178,520,986
  6 1397/09/13 2,289,501 2,272,062 0 0 200,000 0 0 200,000 454,412,446,201
  7 1397/09/12 2,287,289 2,270,831 0 0 200,000 0 0 200,000 454,166,297,689
  8 1397/09/11 2,238,346 2,222,335 0 0 200,000 0 0 200,000 444,467,083,347
  9 1397/09/10 2,198,582 2,182,836 0 0 200,000 0 0 200,000 436,567,217,289
  10 1397/09/09 2,233,066 2,217,139 0 0 200,000 0 0 200,000 443,427,841,649
  11 1397/09/08 2,233,113 2,217,186 0 0 200,000 0 0 200,000 443,437,261,552
  12 1397/09/07 2,233,160 2,217,233 0 0 200,000 0 0 200,000 443,446,684,296
  13 1397/09/06 2,256,830 2,240,716 0 0 200,000 0 0 200,000 448,143,126,260
  14 1397/09/05 2,232,878 2,216,889 0 0 200,000 0 0 200,000 443,377,708,910
  15 1397/09/04 2,272,349 2,256,096 0 0 200,000 0 0 200,000 451,219,218,397
  16 1397/09/03 2,272,394 2,256,141 0 0 200,000 0 0 200,000 451,228,191,588
  17 1397/09/02 2,314,296 2,297,753 0 0 200,000 0 0 200,000 459,550,543,583
  18 1397/09/01 2,314,342 2,297,799 0 0 200,000 0 0 200,000 459,559,722,217
  19 1397/08/30 2,314,391 2,297,848 0 0 200,000 0 0 200,000 459,569,557,460
  20 1397/08/29 2,310,775 2,294,269 0 0 200,000 0 0 200,000 458,853,832,300