صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۵۹,۳۲۳,۸۷۰,۱۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۸۲۴,۱۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۷۹۶,۶۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۷۹۶,۶۱۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۳,۸۲۴,۱۴۵ ۳,۷۹۶,۶۱۹ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۵۹,۳۲۳,۸۷۰,۱۱۵
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۳,۸۵۴,۲۷۹ ۳,۸۲۶,۴۷۲ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۶۵,۲۹۴,۳۰۰,۱۸۸
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۳,۸۵۴,۱۱۹ ۳,۸۲۶,۳۱۱ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۶۵,۲۶۲,۲۷۲,۵۵۱
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۳,۸۵۳,۹۵۹ ۳,۸۲۶,۱۵۲ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۶۵,۲۳۰,۳۱۹,۹۳۴
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۳,۸۰۸,۷۵۱ ۳,۷۸۴,۷۴۵ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۵۶,۹۴۹,۰۸۸,۰۸۴
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۳,۷۵۵,۵۷۰ ۳,۷۳۱,۲۴۹ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۴۶,۲۴۹,۷۲۹,۵۱۲
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۳,۷۳۲,۹۰۵ ۳,۷۰۸,۷۰۹ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۴۱,۷۴۱,۷۰۷,۷۹۷
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۳,۷۵۹,۷۵۷ ۳,۷۳۵,۳۹۵ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۴۷,۰۷۹,۰۵۱,۱۲۱
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۳,۷۳۲,۱۳۱ ۳,۷۰۸,۰۶۴ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۴۱,۶۱۲,۷۳۸,۹۹۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۳,۷۳۱,۹۶۱ ۳,۷۰۷,۸۹۳ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۴۱,۵۷۸,۶۶۸,۴۳۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۳,۷۳۱,۷۹۱ ۳,۷۰۷,۷۲۳ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۴۱,۵۴۴,۶۷۱,۸۲۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۳,۷۳۱,۳۳۳ ۳,۷۰۷,۲۶۵ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۴۱,۴۵۳,۰۹۲,۶۶۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۳,۷۱۴,۹۴۰ ۳,۶۹۱,۳۸۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۳۸,۲۷۶,۰۳۳,۹۲۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۳,۷۵۹,۶۰۷ ۳,۷۳۴,۳۵۴ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۴۶,۸۷۰,۸۲۱,۲۹۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۳,۷۴۰,۶۵۴ ۳,۷۱۵,۸۱۷ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۴۳,۱۶۳,۴۴۱,۶۶۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۳,۷۵۸,۵۸۸ ۳,۷۳۳,۸۱۱ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۴۶,۷۶۲,۲۶۱,۳۲۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۳,۷۵۸,۴۲۳ ۳,۷۳۳,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۴۶,۷۲۹,۱۹۱,۷۶۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۳,۷۵۸,۲۵۸ ۳,۷۳۳,۴۸۱ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۴۶,۶۹۶,۱۹۵,۱۲۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۳,۶۷۰,۳۳۸ ۳,۶۴۵,۲۶۷ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۲۹,۰۵۳,۴۹۲,۰۴۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۳,۶۷۰,۱۷۵ ۳,۶۴۵,۱۰۴ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۲۹,۰۲۰,۸۴۳,۱۹۵