اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 457,125,293,322
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,302,082
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,285,626
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,285,626
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : هادی مورخ
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/27 2,302,082 2,285,626 0 0 200,000 0 0 200,000 457,125,293,322
  2 1397/08/26 2,337,343 2,320,765 0 0 200,000 0 0 200,000 464,153,023,503
  3 1397/08/25 2,391,656 2,374,648 0 0 200,000 0 0 200,000 474,929,626,072
  4 1397/08/24 2,391,703 2,374,694 0 0 200,000 0 0 200,000 474,938,855,927
  5 1397/08/23 2,391,749 2,374,740 0 0 200,000 0 0 200,000 474,948,089,093
  6 1397/08/22 2,399,100 2,382,034 0 0 200,000 0 0 200,000 476,406,731,751
  7 1397/08/21 2,407,791 2,390,656 0 0 200,000 0 0 200,000 478,131,204,757
  8 1397/08/20 2,397,688 2,380,634 0 0 200,000 0 0 200,000 476,126,775,101
  9 1397/08/19 2,442,859 2,425,447 0 0 200,000 0 0 200,000 485,089,323,408
  10 1397/08/18 2,429,040 2,411,738 0 0 200,000 0 0 200,000 482,347,675,696
  11 1397/08/17 2,429,088 2,411,786 0 0 200,000 0 0 200,000 482,357,130,084
  12 1397/08/16 2,429,135 2,411,833 0 0 200,000 0 0 200,000 482,366,587,753
  13 1397/08/15 2,429,182 2,411,880 0 0 200,000 0 0 200,000 482,376,048,697
  14 1397/08/14 2,436,558 2,419,198 0 0 200,000 0 0 200,000 483,839,617,683
  15 1397/08/13 2,426,805 2,409,522 0 0 200,000 0 0 200,000 481,904,466,726
  16 1397/08/12 2,440,154 2,422,766 0 0 200,000 0 0 200,000 484,553,237,936
  17 1397/08/11 2,465,208 2,447,622 0 0 200,000 0 0 200,000 489,524,301,395
  18 1397/08/10 2,465,256 2,447,670 0 0 200,000 0 0 200,000 489,533,975,128
  19 1397/08/09 2,465,304 2,447,718 0 0 200,000 0 0 200,000 489,543,652,123
  20 1397/08/08 2,444,855 2,427,427 0 0 200,000 0 0 200,000 485,485,499,872