اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 315,199,176,997
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,581,754
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,575,996
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,575,996
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : هادی مورخ
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/04 1,581,754 1,575,996 0 0 200,000 0 0 200,000 315,199,176,997
  2 1396/12/03 1,581,584 1,575,826 0 0 200,000 0 0 200,000 315,165,263,010
  3 1396/12/02 1,581,415 1,575,657 0 0 200,000 0 0 200,000 315,131,370,727
  4 1396/12/01 1,587,645 1,581,845 0 0 200,000 0 0 200,000 316,369,038,578
  5 1396/11/30 1,587,476 1,581,676 0 0 200,000 0 0 200,000 316,335,218,433
  6 1396/11/29 1,585,018 1,579,236 0 0 200,000 0 0 200,000 315,847,197,368
  7 1396/11/28 1,582,117 1,576,357 0 0 200,000 0 0 200,000 315,271,345,952
  8 1396/11/27 1,580,529 1,574,780 0 0 200,000 0 0 200,000 314,955,989,216
  9 1396/11/26 1,580,359 1,574,611 0 0 200,000 0 0 200,000 314,922,107,949
  10 1396/11/25 1,580,190 1,574,441 0 0 200,000 0 0 200,000 314,888,248,320
  11 1396/11/24 1,568,122 1,562,468 0 0 200,000 0 0 200,000 312,493,547,998
  12 1396/11/23 1,582,255 1,576,504 0 0 200,000 0 0 200,000 315,300,791,494
  13 1396/11/22 1,583,827 1,578,062 0 0 200,000 0 0 200,000 315,612,369,267
  14 1396/11/21 1,583,658 1,577,893 0 0 200,000 0 0 200,000 315,578,585,466
  15 1396/11/20 1,582,226 1,576,471 0 0 200,000 0 0 200,000 315,294,234,085
  16 1396/11/19 1,582,055 1,576,300 0 0 200,000 0 0 200,000 315,259,984,079
  17 1396/11/18 1,581,883 1,576,129 0 0 200,000 0 0 200,000 315,225,755,871
  18 1396/11/17 1,581,879 1,576,175 0 0 200,000 0 0 200,000 315,235,082,367
  19 1396/11/16 1,584,717 1,579,014 0 0 200,000 0 0 200,000 315,802,752,350
  20 1396/11/15 1,587,409 1,581,713 0 0 200,000 0 0 200,000 316,342,524,664
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق