اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 424,570,465,596
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,137,380
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,122,852
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,122,852
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : هادی مورخ
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 2,137,380 2,122,852 0 0 200,000 0 0 200,000 424,570,465,596
  2 1397/05/22 2,085,052 2,070,996 0 0 200,000 0 0 200,000 414,199,175,757
  3 1397/05/21 2,108,345 2,094,137 0 0 200,000 0 0 200,000 418,827,306,252
  4 1397/05/20 2,096,976 2,082,856 0 0 200,000 0 0 200,000 416,571,152,962
  5 1397/05/19 2,156,126 2,141,714 0 0 200,000 0 0 200,000 428,342,884,946
  6 1397/05/18 2,155,979 2,141,567 0 0 200,000 0 0 200,000 428,313,435,516
  7 1397/05/17 2,155,832 2,141,420 0 0 200,000 0 0 200,000 428,284,035,242
  8 1397/05/16 2,233,726 2,218,808 0 0 200,000 0 0 200,000 443,761,511,912
  9 1397/05/15 2,293,642 2,278,480 0 0 200,000 0 0 200,000 455,695,998,848
  10 1397/05/14 2,218,630 2,203,731 0 0 200,000 0 0 200,000 440,746,128,255
  11 1397/05/13 2,150,241 2,135,697 0 0 200,000 0 0 200,000 427,139,356,400
  12 1397/05/12 2,142,977 2,128,489 0 0 200,000 0 0 200,000 425,697,853,464
  13 1397/05/11 2,142,861 2,128,374 0 0 200,000 0 0 200,000 425,674,706,938
  14 1397/05/10 2,142,746 2,128,258 0 0 200,000 0 0 200,000 425,651,605,717
  15 1397/05/09 2,071,312 2,057,169 0 0 200,000 0 0 200,000 411,433,804,677
  16 1397/05/08 1,997,566 1,983,878 0 0 200,000 0 0 200,000 396,775,511,605
  17 1397/05/07 1,935,689 1,922,430 0 0 200,000 0 0 200,000 384,485,990,211
  18 1397/05/06 1,904,512 1,891,496 0 0 200,000 0 0 200,000 378,299,126,220
  19 1397/05/05 1,847,755 1,835,164 0 0 200,000 0 0 200,000 367,032,810,426
  20 1397/05/04 1,847,626 1,835,035 0 0 200,000 0 0 200,000 367,006,951,731