صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ %۰.۰۰۵
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ (۵.۴۰۶)% (۳.۸۵۶)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ %۰.۹۴۱ %۵.۲۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ %۶.۹۴۴ %۲۴.۰۲۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ %۲۷.۸۸۴ %۵۱.۵۴۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ %۵۰.۹۲۲ %۶۹.۲۶۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ %۲۵۰.۲۰۷ %۳۹۰.۹۴۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۲۷۴۷ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۷.۶۵)% (۹۷.۴۶)%