صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ پرتفوی خرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ پرتفوی اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ پرتفوی فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ پرتفوی اسفندماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ پرتفوی بهمن ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ پرتفوی دی ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صورت های مالی دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ پرتفوی آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ پرتفوی آبان ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ صورت مالی حسابرسی شده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ پرتفوی مهر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ صورت مالی حسابرسی نشده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ پرتفوی شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ پرتفوی مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ پرتفوی تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صورت مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ پرتفوی خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ پرتفوی اردیبهشت ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ پرتفوی فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ پرتفوی اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ پرتفوی بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ پرتفوی دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ گزارش عملکرد دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ صورت های مالی دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ پرتفوی آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ پرتفوی آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ صورت مالی حسابرسی شده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ پرتفوی مهر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ صورت مالی حسابرسی نشده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ پرتفوی شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ پرتفوی مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ پرتفوی تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ صورت مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ گزارش عملکرد دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ پرتفوی خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ صورت های مالی( اصلاحیه) حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ پرتفوی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ پرتفوی فروردین ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ پرتفوی اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ پرتفوی بهمن ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ پرتفوی دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورت های مالی دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ پرتفوی آذر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ صورت مالی حسابرسی شده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورت مالی حسابرسی نشده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ صورت های مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ صورت های مالی دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ صورت مالی حسابرسی شده برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ گزارش عملکرد دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ صورت مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ صورت مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی ۱۰ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی ۱۰ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی ۱۰ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۱۰ ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی ۱۰ ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی ۴ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی ۴ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۷ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ صورت های مالی برای دوره مالی ۷ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۴ ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۱ماه ۱۱ روز منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود