صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ پرتفوی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ صورت مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ پرتفوی فروردین ماه ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ پرتفوی اسفند ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ پرتفوی بهمن ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ صورت مالی دوره مالی سالیانه منتهی به ۳۰ آذر۱۴۰۲ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ پرتفوی دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ صورت مالی دوره مالی سالیانه منتهی به ۳۰ آذر۱۴۰۲ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ پرتفوی آذر ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ پرتفوی آبان ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ پرتفوی مهرماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صورت مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ پرتفوی شهریور ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ پرتفوی مرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ گزارش عملکرد میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ پرتفوی تیر ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ پرتفوی خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ پرتفوی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ پرتفوی فروردین ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ گزارش عملکرد ۳ ماهه مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ صورت مالی ۳ ماهه مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ پرتفوی اسفند ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ پرتفوی بهمن ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ پرتفوی دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ پرتفوی آذر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ پرتفوی آبان ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ صورت مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ پرتفوی مهر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پرتفوی شهریور ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ پرتفوی مرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ پرتفوی تیر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ پرتفوی خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ پرتفوی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ پرتفوی فروردین ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد ۳ ماهه مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ صورت مالی ۳ ماهه مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ پرتفوی اسفند ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ پرتفوی بهمن ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ پرتفوی دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ صورت مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ پرتفوی آذر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ پرتفوی آبان ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ پرتفوی مهر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ صورت مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ پرتفوی شهریور ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ پرتفوی مرداد ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ صورت مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ پرتفوی تیر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ صورت مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ پرتفوی خرداد ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ پرتفوی اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ پرتفوی فروردین ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ صورت مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۰اسفند ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ پرتفوی اسفند ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ پرتفوی بهمن ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ صورت مالی حسابرسی شده دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ پرتفوی دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صورت مالی حسابرسی نشده دوره مالی ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ پرتفوی آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ پرتفوی آبان ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ صورت مالی حسابرسی شده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ پرتفوی مهر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صورت مالی حسابرسی نشده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ پرتفوی شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ پرتفوی مرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ پرتفوی تیر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ گزارش عملکرد دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ صورت مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ پرتفوی خرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ پرتفوی اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ پرتفوی فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ پرتفوی اسفندماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ پرتفوی بهمن ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ پرتفوی دی ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صورت های مالی دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ پرتفوی آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ پرتفوی آبان ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ صورت مالی حسابرسی شده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ پرتفوی مهر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ صورت مالی حسابرسی نشده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ پرتفوی شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ پرتفوی مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ پرتفوی تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صورت مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ پرتفوی خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ پرتفوی اردیبهشت ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ پرتفوی فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ پرتفوی اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ پرتفوی بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ پرتفوی دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ گزارش عملکرد دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ صورت های مالی دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ پرتفوی آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ پرتفوی آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ صورت مالی حسابرسی شده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ پرتفوی مهر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ صورت مالی حسابرسی نشده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ پرتفوی شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ پرتفوی مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ پرتفوی تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ صورت مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ گزارش عملکرد دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ پرتفوی خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ صورت های مالی( اصلاحیه) حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ پرتفوی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ پرتفوی فروردین ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ پرتفوی اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ پرتفوی بهمن ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ پرتفوی دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورت های مالی دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ پرتفوی آذر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ صورت مالی حسابرسی شده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورت مالی حسابرسی نشده دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ صورت های مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ صورت های مالی دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ صورت مالی حسابرسی شده برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ گزارش عملکرد دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ صورت مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ صورت مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی ۱۰ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی ۱۰ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی ۱۰ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۱۰ ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی ۱۰ ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی ۴ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی ۴ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۷ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ صورت های مالی برای دوره مالی ۷ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۴ ماه ۱۲ روز منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۱ماه ۱۱ روز منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود