مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1397/11/14(تغییرات امیدنامه -هزینه حق پذیرش وعضویت در کانون ها) ) دریافت خبر 1397/11/27
2 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/11/14 دریافت خبر 1397/11/14
3 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1397/11/14 دریافت خبر 1397/11/03
4 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/10/02 دریافت خبر 1397/10/02
5 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1397/10/02 دریافت خبر 1397/09/17
6 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1397/04/23(تغییرات اساسنامه-تغییر صاحبان ممتاز) دریافت خبر 1397/04/31
7 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1397/04/23(تغییرات امیدنامه-افزودن نماد زپارس به موضوع بازارگردانی) دریافت خبر 1397/04/31
8 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/04/23 دریافت خبر 1397/04/23
9 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1397/04/23 دریافت خبر 1397/04/12
10 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ1397/03/06 (تصویب صورت های مالی دوره منتهی به 1396/12/29) دریافت خبر 1397/03/19
11 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/03/06 دریافت خبر 1397/03/06
12 (تغییرات امیدنامه) نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1397/02/15 دریافت خبر 1397/02/30
13 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1397/03/06 (تصویب صورت های مالی سالانه) دریافت خبر 1397/02/26
14 (تمدید مجوز فعالیت) نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1397/02/15 دریافت خبر 1397/02/19
15 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1397/02/15 دریافت خبر 1397/02/01
16 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1397/01/20 دریافت خبر 1397/01/28
17 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1397/01/20 دریافت خبر 1396/12/28
18 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1396/06/08 دریافت خبر 1396/06/29
19 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1396/06/08 دریافت خبر 1396/05/28
20 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عادی سالانه به تاریخ 1396/03/07 دریافت خبر 1396/03/23
21 آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به تاریخ 1396/03/07 برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 دریافت خبر 1396/02/25
22 نامه تاییدیه سازمان بورس و صورتجلسه مجمع سالانه به تاریخ 1395/03/01 دریافت خبر 1395/03/18
23 آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به تاریخ 1395/03/01 دریافت خبر 1395/02/20
24 صورتجلسه مجمع موسس به تاریخ 1393/09/15 دریافت خبر 1394/10/30