صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۲ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴(تصویب صورت های مالی سالانه ) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴(تصویب صورت های مالی سالانه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۵ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۰۱/۱۶(تغییرات امیدنامه-افزودن نماد وهنر) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۸ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۸/۰۳/۱۸(تغییرات امیدنامه-تغییر هزینه های ارکان) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
۹ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ (تصویب صورت های مالی سالانه و تغییر حسابرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
۱۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۱۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
۱۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
۱۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸(تصویب صورت های مالی سالانه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۱۴ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴(تغییرات امیدنامه -هزینه حق پذیرش وعضویت در کانون ها) ) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۱۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۱۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۱۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
۱۹ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳(تغییرات امیدنامه-افزودن نماد زپارس به موضوع بازارگردانی) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۲۰ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳(تغییرات اساسنامه-تغییر صاحبان ممتاز) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۲۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۲۳ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ (تصویب صورت های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
۲۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۲۵ (تغییرات امیدنامه) نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۲۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ (تصویب صورت های مالی سالانه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
۲۷ (تمدید مجوز فعالیت) نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
۲۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۲۹ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۳۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
۳۱ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
۳۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۳۳ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عادی سالانه به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
۳۴ آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
۳۵ نامه تاییدیه سازمان بورس و صورتجلسه مجمع سالانه به تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
۳۶ آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
۳۷ صورتجلسه مجمع موسس به تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۳۰