مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1397/03/06 (تصویب صورت های مالی سالانه) دریافت خبر 1397/02/26
2 (تمدید مجوز فعالیت) نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1397/02/15 دریافت خبر 1397/02/19
3 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1397/02/15 دریافت خبر 1397/02/01
4 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1397/01/20 دریافت خبر 1397/01/28
5 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1397/01/20 دریافت خبر 1396/12/28
6 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1396/06/08 دریافت خبر 1396/06/29
7 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1396/06/08 دریافت خبر 1396/05/28
8 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عادی سالانه به تاریخ 1396/03/07 دریافت خبر 1396/03/23
9 آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به تاریخ 1396/03/07 برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 دریافت خبر 1396/02/25
10 نامه تاییدیه سازمان بورس و صورتجلسه مجمع سالانه به تاریخ 1395/03/01 دریافت خبر 1395/03/18
11 آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به تاریخ 1395/03/01 دریافت خبر 1395/02/20
12 صورتجلسه مجمع موسس به تاریخ 1393/09/15 دریافت خبر 1394/10/30
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق