صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۲ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۳/۰۲/۲۶--ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳(تغییر تعهدات بازارگردانی تابان) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
۵ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۳/۰۲/۱۲--ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
۷ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۳/۰۲/۰۵--ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۰۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳(تغییر تعهدات بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳(انتخاب حسابرس- ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۳/۰۱/۱۵--ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳(اوراق مرابحه شرکت ارگون فولاد ایرانیان) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۲/۱۲/۱۹--ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۱۵ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۶ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴--ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲(تغییر کارمزد متولی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۱۸ آگهی دعوت به مجمع سالیانه به تاریخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۴(تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۰بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲۱ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۲/۱۱/۱۰--ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۲/۱۱/۰۹--ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۲۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲(اوراق مرابحه شرکت فرش الماس کویر کرمان) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۲۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲(شهر فرش ایرانیان) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۲۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۱ اذر ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۲/۰۹/۲۱--ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۲۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۲ (افزودن نماد شفا) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۲ابان ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۲/۰۸/۰۲--ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۳۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۳۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۲مهر ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۳۲ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۲/۰۷/۲۲--ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۳۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ (تغییر تعهدات بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۳۴ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۲/۰۷/۰۳--ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
۳۵ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۰۳مهر ۱۴۰۲ ( تغییرات اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳۶ صورتجلسه امیدنامه ای مورخ ۱۴شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ (افزودن نماد تابان فردا) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۷ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۲/۰۶/۱۴--ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۳۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴شهریور ماه ۱۴۰۲ (افزودن نماد پتروشیمی تابان فردا) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۳۹ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۰۷ مرداد ۱۴۰۲ (تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۲)-امیدنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۴۰ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۰۷ مرداد ۱۴۰۲ (تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۲)-اساسنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۴۱ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۰۷ مرداد ۱۴۰۲ (تغییر کارمزد متولی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۴۲ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۰۷ مرداد ۱۴۰۲ (تغییر تعهدات بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۴۳ صورتجلسه مجمع سالیانه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ (تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۴۴ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۲/۰۵/۰۷--ساعت ۱۰:۴۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۴۵ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۲/۰۵/۰۷--ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۴۶ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۲/۰۵/۰۷--ساعت ۱۰:۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۴۷ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۲/۰۵/۰۷--ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۴۸ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۰۷ مرداد ۱۴۰۲ (تغییر کارمزد متولی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۴۹ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۰۷ مرداد ۱۴۰۲ (تغییر تعهدات بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۵۰ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۰۷ مرداد ۱۴۰۲ (تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۲ (تغییرات امیدنامه‌ای) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۵۱ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۰۷ مرداد ۱۴۰۲ (تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۲ ( تغییرات اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۵۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵-(تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۵۳ روزنامه کثیرالانتشار مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰(تغییر صاحبان امضا) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۵۴ آگهی دعوت به مجمع سالیانه به تاریخ ۱۴۰۲.۰۴.۲۵(تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۵۵ صورت جلسه تغییر صاحبان امضا صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۵۶ صورتجلسه امیدنامه ای مورخ ۰۶خرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۳۰ (افزودن نماد داسوه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۵۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶--ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۵۸ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۰۶خرداد ۱۴۰۲ (افزودن نماد جدید) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۵۹ صورتجلسه مجمع به تاریخ۳۱ اردیبهشت۱۴۰۲(اصلاح تعهدات بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۶۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱--ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۶۱ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ (تغییر تعهدات بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۶۲ صورتجلسه امیدنامه ای مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۳۰ (افزودن نماد دکیمی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۶۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰--ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۶۴ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۲ (افزودن نماد جدید) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۶۵ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۲۴ اسفند۱۴۰۱(اصلاح تعهدات بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۰۹
۶۶ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۲۴ اسفند۱۴۰۱ (افزایش حق الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۰۹
۶۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴--ساعت ۱۰:۴۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۶۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴--ساعت ۱۰:۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۶۹ صورتجلسه امیدنامه ای مورخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ (افزودن اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۷۰ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۰۷ اسفند۱۴۰۱ (افزایش نرخ نرم افزار) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۷۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶--ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۷۲ دعوت نامه مورخ ۱۶اسفند ماه ۱۴۰۱ (افزودن نماد اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۷۳ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ (تغییر تعهدات بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۷۴ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ (افزایش حق الزحمه ارکان) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۷۵ آگهی دعوت به مجمع سالیانه به تاریخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۴(تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۷۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷--ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۷۷ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۰۷ اسفند۱۴۰۱ (افزایش نرخ نرم افزار) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۷۸ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۲۶ آذر۱۴۰۱ (تغییر در تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۷۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶--ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۸۰ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۱ (تغییر در تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۸۱ صورتجلسه امیدنامه ای مورخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ (افزودن نماد شهر فرش ایرانیان) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۸۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸--ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۸۳ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱ (افزودن نماد جدید) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۸۴ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۱ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۸۵ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۱ (تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۸۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰--ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۸۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰--ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۸۸ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۱ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۸۹ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۱ (تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۹۰ تائید سازمان صورتجلسه امیدنامه ای مورخ ۰۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ (تغییر کارمزد مدیر) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۹۱ صورتجلسه امیدنامه ای مورخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ (افزودن نماد درازی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۹۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۹۳ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵( تغییر کارمزد مدیر) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۹۴ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ (افزودن نماد جدید) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۹۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۹۶ صورتجلسه امیدنامه ای مورخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ (افزودن نماد فناپ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۹۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۹۸ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۰۵ شهریور ۱۴۰۱ (تغییر کارمزد مدیر) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۹۹ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ (افزودن نماد جدید) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۱۰۰ تائید سازمان صورتجلسه اساسنامه ای مورخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰(اصلاح ماده ۵۳و ۵۴) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۰۱ تائید سازمان صورتجلسه امیدنامه ای مورخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲ (تغییر هزینه صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۰۲ تائیدیه سازمان مجمع به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ (افزایش تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۰۳ صورتجلسه اساسنامه ای مورخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰(اصلاح ماده ۵۳و ۵۴) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۰۴ صورتجلسه امیدنامه ای مورخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۱۵(افزایش سقف) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۰۵ صورتجلسه امیدنامه ای مورخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲ (تغییر هزینه صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۰۶ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۱(اصلاح تعهدات بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۱۰۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۱۰۸ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ (اصلاح تعهدات بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۰۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۱۰ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ (اخذ تسهیلات از کارگزاری) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۱۱ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ (افزایش تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۱۲ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۷خرداد ۱۴۰۱ (افزایش نرخ هزینه نرم افزار) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۱۳ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۱.۰۲.۲۶ (افزودن نماد ددانا) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۱۱۴ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۱.۰۲.۲۱ (اصلاح تعهدات بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۱۱۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۱۱۶ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ (افزودن نماد ددانا) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۱۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۱۱۸ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ (اصلاح تعهدات بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۱۱۹ تائید سازمان صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ (تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۵- تغییرات امیدنامه ای ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۱۲۰ تائید سازمان صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ (تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸- تغییرات اساسنامه ای ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۱۲۱ تائید سازمان صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ (تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷- تغییرات اساسنامه ای ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۱۲۲ تائید سازمان صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ (تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۱۲۳ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ (تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۱۲۴ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ (تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۵- تغییرات امیدنامه ای ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۱۲۵ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ (تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸- تغییرات امیدنامه ای ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۱۲۶ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ (تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸- تغییرات اساسنامه ای ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۱۲۷ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ (تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷- تغییرات اساسنامه ای ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۱۲۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۱۲۹ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸(تغییر آدرس ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۳۰ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸(تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۵- تغییرات اساسنامه ای ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۳۱ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸(تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸- تغییرات امیدنامه ای ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۳۲ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸(تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸- تغییرات اساسنامه ای ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۳۳ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸(تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷- تغییرات اساسنامه ای ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۳۴ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ (تغییر هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۳۵ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ (تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۱۳۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۱۳۷ آگهی دعوت به مجمع سالیانه به تاریخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۳(تغییر هزینه ارکان) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۳۸ آگهی دعوت به مجمع سالیانه به تاریخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۳(تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۳۹ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۰.۱۰.۰۱(اصلاح تعهدات بازارگردانی ) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۱۴۰ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۰.۰۹.۲۷(اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد ساروج) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۱۴۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱۴۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ (اصلاح تعهدات) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۱۴۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۱۴۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ (اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد ساروج) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۱۴۵ تایید صورتجلسه ۱۴۰۰.۰۶.۱۳ توسط سازمان ( اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۱۴۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۱۴۷ تایید صورتجلسه ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ توسط سازمان ( افزایش حق الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۴۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۱۴۹ اصلاح آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۱۵۰ آگهی دعوت به مجمع در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ (اصلاح تعهدات و تغییر حق الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۱۵۱ تایید صورتجلسه ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ توسط سازمان (تغییر رکن مدیر صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۱۵۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ (تغییر رکن مدیر صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۵۳ آگهی ثبتی مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ (تمدید دوره فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۵۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸(تغییر رکن مدیر صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۵۵ آگهی ثبتی مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ تصویب صورتهای مالی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۵۶ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶(اصلاح تعهدات بازارگردانی سهم نمادهای وبانک و سیدکو) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۱۵۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۱۵۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶(اصلاح تعهدات بازارگردانی سهم نمادهای وبانک و سیدکو) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱۵۹ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۲۳(تمدید دوره فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱۶۰ صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۲۳(تمدید دوره فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
۱۶۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ (تمدید دوره فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
۱۶۲ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۰۳(تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۱۶۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳(تمدید دوره فعالیت) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۱۶۴ آگهی ثبتی مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ تغییر متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۱۶۵ صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۰۳(تصویب صورت های مالی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۱۶۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ (تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
۱۶۷ اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳(تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۱۶۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳(تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۱۶۹ روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ (تغییر کارمزد متولی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۷۰ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۱۱/۰۴(تغییرکارمزد متولی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۱۷۱ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۱۱/۰۴(تغییر متولی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۱۷۲ آگهی ثبتی مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تغییر اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۱۷۳ آگهی ثبتی مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تغییر سال مالی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۱۷۴ صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۱۱/۰۴(تغییر کارمزد متولی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۱۷۵ صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۱۱/۰۴(تغییر متولی صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۱۷۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ (تغییر کارمزد متولی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۱۷۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ (تغییر متولی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۱۷۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴(تغییر کارمزد متولی امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۱۷۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ (تغییر متولی -اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۱۸۰ روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (تصویب امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۱۸۱ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(تصویب امیدنامه صندوق Multi NAV ) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۱۸۲ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(تصویب اساسنامه صندوق Multi NAV ) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۱۸۳ صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(تصویب اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸۴ صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(تصویب امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۱۸۷ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۰۹/۲۲(تغییرات اساسنامه-تغییر سال مالی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۱۸۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۱۸۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۱۹۰ صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۰۹/۱۰(تغییرات امیدنامه- اصلاح تعهدات بازارگردانی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۱۹۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۱۹۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱۹۳ صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۰۸/۲۵(تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۹۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۹۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱۹۶ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۰۶/۲۵(تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۱۹۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۹۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۱۹۹ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۲۲(تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۲۰۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۲۰۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۲۰۲ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴(تصویب صورت های مالی سالانه ) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۲۰۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۲۰۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴(تصویب صورت های مالی سالانه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۲۰۵ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۰۱/۱۶(تغییرات امیدنامه-افزودن نماد وهنر) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۲۰۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۲۰۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۲۰۸ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۸/۰۳/۱۸(تغییرات امیدنامه-تغییر هزینه های ارکان) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
۲۰۹ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ (تصویب صورت های مالی سالانه و تغییر حسابرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
۲۱۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۲۱۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
۲۱۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
۲۱۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸(تصویب صورت های مالی سالانه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۲۱۴ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴(تغییرات امیدنامه -هزینه حق پذیرش وعضویت در کانون ها) ) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۲۱۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۲۱۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۲۱۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
۲۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
۲۱۹ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳(تغییرات امیدنامه-افزودن نماد زپارس به موضوع بازارگردانی) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۲۲۰ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳(تغییرات اساسنامه-تغییر صاحبان ممتاز) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۲۲۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
۲۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۲۲۳ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ (تصویب صورت های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
۲۲۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۲۲۵ (تغییرات امیدنامه) نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۲۲۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ (تصویب صورت های مالی سالانه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
۲۲۷ (تمدید مجوز فعالیت) نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
۲۲۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۲۲۹ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۲۳۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
۲۳۱ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
۲۳۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۲۳۳ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عادی سالانه به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
۲۳۴ آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
۲۳۵ نامه تاییدیه سازمان بورس و صورتجلسه مجمع سالانه به تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
۲۳۶ آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
۲۳۷ صورتجلسه مجمع موسس به تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۳۰