صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۸/۰۳/۱۸(تغییرات امیدنامه-تغییر هزینه های ارکان) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
۲ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ (تصویب صورت های مالی سالانه و تغییر حسابرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸(تصویب صورت های مالی سالانه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۷ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴(تغییرات امیدنامه -هزینه حق پذیرش وعضویت در کانون ها) ) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۱۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
۱۲ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳(تغییرات امیدنامه-افزودن نماد زپارس به موضوع بازارگردانی) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۳ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳(تغییرات اساسنامه-تغییر صاحبان ممتاز) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۱۶ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ (تصویب صورت های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
۱۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۱۸ (تغییرات امیدنامه) نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۱۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ (تصویب صورت های مالی سالانه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
۲۰ (تمدید مجوز فعالیت) نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
۲۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۲۲ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۲۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
۲۴ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
۲۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۲۶ نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عادی سالانه به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
۲۷ آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
۲۸ نامه تاییدیه سازمان بورس و صورتجلسه مجمع سالانه به تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
۲۹ آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
۳۰ صورتجلسه مجمع موسس به تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۳۰