صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع به تاریخ 1400.10.01(اصلاح تعهدات بازارگردانی )
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع به تاریخ 1400.10.01(اصلاح تعهدات بازارگردانی )
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست