اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1394/06/04 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/04/31 تغییر صاحبان واحدهای ممتاز تغییرات اساس نامه
1397/02/22 آگهی ثبتی مربوط به مجمع مورخ 20 فروردین ماه 1397 ( اضافه نمودن نماد شفادارو به موضوع فعالیت این صندوق و تغییر شرایط بازارگردانی سایر نمادها ) تغییرات اساس نامه
1397/02/19 تمدید مجوز (ماده 5 اساسنامه) تغییرات اساس نامه