صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۸/۰۳/۱۸(تغییرات امیدنامه-تغییر هزینه های ارکان) ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
2 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ (تصویب صورت های مالی سالانه و تغییر حسابرس) ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
3 لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
4 لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
5 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
6 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸(تصویب صورت های مالی سالانه) ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
7 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴(تغییرات امیدنامه -هزینه حق پذیرش وعضویت در کانون ها) ) ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
8 لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
9 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
10 لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
123
سایز صفحه