صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
2 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴(تصویب صورت های مالی سالانه ) ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
3 لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
4 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴(تصویب صورت های مالی سالانه) ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
5 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۹/۰۱/۱۶(تغییرات امیدنامه-افزودن نماد وهنر) ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
6 لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
7 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
8 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۸/۰۳/۱۸(تغییرات امیدنامه-تغییر هزینه های ارکان) ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
9 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ (تصویب صورت های مالی سالانه و تغییر حسابرس) ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
10 لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
سایز صفحه