لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1397/11/14(تغییرات امیدنامه -هزینه حق پذیرش وعضویت در کانون ها) ) 1397/11/27
2 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/11/14 1397/11/14
3 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1397/11/14 1397/11/03
4 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/10/02 1397/10/02
5 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1397/10/02 1397/09/17
6 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1397/04/23(تغییرات اساسنامه-تغییر صاحبان ممتاز) 1397/04/31
7 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1397/04/23(تغییرات امیدنامه-افزودن نماد زپارس به موضوع بازارگردانی) 1397/04/31
8 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/04/23 1397/04/23
9 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1397/04/23 1397/04/12
10 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ1397/03/06 (تصویب صورت های مالی دوره منتهی به 1396/12/29) 1397/03/19
| 1 | 2 | 3 |
سایز صفحه