لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1397/04/23(تغییرات اساسنامه-تغییر صاحبان ممتاز) 1397/04/31
2 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1397/04/23(تغییرات امیدنامه-افزودن نماد زپارس به موضوع بازارگردانی) 1397/04/31
3 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/04/23 1397/04/23
4 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1397/04/23 1397/04/12
5 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ1397/03/06 (تصویب صورت های مالی دوره منتهی به 1396/12/29) 1397/03/19
6 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/03/06 1397/03/06
7 (تغییرات امیدنامه) نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1397/02/15 1397/02/30
8 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1397/03/06 (تصویب صورت های مالی سالانه) 1397/02/26
9 (تمدید مجوز فعالیت) نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1397/02/15 1397/02/19
10 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1397/02/15 1397/02/01
| 1 | 2 |
سایز صفحه