امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1394/06/04 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/11/27 اصلاح بند هزینه های مربوط به حق پذیرش و عضویت در کانون ها(بند 9-3) تغییرات امیدنامه
1397/04/31 افزودن نماد زپارس به موضوع بازارگردانی (بند 2-2-1)و شرایط بازارگردانی این نماد (بند 7) تغییرات امیدنامه
1397/02/30 اصلاح شرایط بازارگردانی نماد وتوسم (شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ) (بند 7) تغییرات امیدنامه
1397/01/28 افزودن نماد شفادارو به موضوع بازارگردانی (بند 2-2-1)و اصلاح شرایط بازارگردانی سایر نمادهای این صندوق (بند 7) تغییرات امیدنامه
1396/07/16 خروج بازارگردانی سهام شرکت ایران ترانسفو (بند 2-2-1 )و تغییر حق الزحمه حسابرس (بند 9-3) تغییرات امیدنامه