صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ افزودن نماد وهنر به موضوع بازارگردانی (بند ۲-۲-۱)و شرایط بازارگردانی این نماد (بند ۷) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ تغییر هزینه های حسابرس و متولی(بند۹-۳) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ اصلاح بند هزینه های مربوط به حق پذیرش و عضویت در کانون ها(بند ۹-۳) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ افزودن نماد زپارس به موضوع بازارگردانی (بند ۲-۲-۱)و شرایط بازارگردانی این نماد (بند ۷) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ اصلاح شرایط بازارگردانی نماد وتوسم (شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ) (بند ۷) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ افزودن نماد شفادارو به موضوع بازارگردانی (بند ۲-۲-۱)و اصلاح شرایط بازارگردانی سایر نمادهای این صندوق (بند ۷) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ خروج بازارگردانی سهام شرکت ایران ترانسفو (بند ۲-۲-۱ )و تغییر حق الزحمه حسابرس (بند ۹-۳) تغییرات امیدنامه