صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع سالیانه به تاریخ 1400.11.23(تغییر هزینه ارکان)
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع سالیانه به تاریخ 1400.11.23(تغییر هزینه ارکان)
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست