صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
181 آگهی ثبتی مجمع مورخ 1399/09/30 تغییر اساسنامه صندوق ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
182 آگهی ثبتی مجمع مورخ 1399/09/22 تغییر سال مالی صندوق ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
183 صورتجلسه مجمع به تاریخ1399/11/04(تغییر کارمزد متولی) ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
184 صورتجلسه مجمع به تاریخ1399/11/04(تغییر متولی صندوق) ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
185 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/11/04 (تغییر کارمزد متولی) ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
186 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/11/04 (تغییر متولی) ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
187 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1399/11/04(تغییر کارمزد متولی امیدنامه) ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
188 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1399/11/04 (تغییر متولی -اساسنامه) ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
189 روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1399/09/30 (تصویب امیدنامه صندوق) ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
190 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ1399/09/30(تصویب امیدنامه صندوق Multi NAV ) ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
سایز صفحه