صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
221 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1398/03/18 ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
222 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1398/03/08(تصویب صورت های مالی سالانه) ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
223 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1397/11/14(تغییرات امیدنامه -هزینه حق پذیرش وعضویت در کانون ها) ) ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
224 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/11/14 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
225 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1397/11/14 ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
226 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/10/02 ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
227 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1397/10/02 ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
228 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1397/04/23(تغییرات امیدنامه-افزودن نماد زپارس به موضوع بازارگردانی) ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
229 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ 1397/04/23(تغییرات اساسنامه-تغییر صاحبان ممتاز) ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
230 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/04/23 ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
سایز صفحه