صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱ ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۱۰۰,۴۴۶ ۴۶.۶۷ % ۹,۱۲۱ ۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۶۸ ۴۶.۴۹ % ۵,۵۹۳ ۲.۶ % ۰ ۰ %
۳۳۲۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ۱۰۰,۴۴۶ ۴۶.۶۸ % ۹,۱۲۱ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۶۸ ۴۶.۵ % ۵,۵۶۳ ۲.۵۹ % ۰ ۰ %
۳۳۲۳ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ۹۳,۰۶۰ ۴۴.۸۲ % ۸,۹۷۰ ۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۶۸ ۴۸.۱۹ % ۵,۵۳۳ ۲.۶۷ % ۰ ۰ %
۳۳۲۴ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ ۹۱,۹۳۹ ۴۴.۵۵ % ۸,۸۱۷ ۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۶۸ ۴۸.۴۹ % ۵,۵۳۱ ۲.۶۸ % ۰ ۰ %
۳۳۲۵ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ ۹۱,۱۵۱ ۴۴.۳۸ % ۸,۶۳۲ ۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۶۸ ۴۸.۷۲ % ۵,۵۲۸ ۲.۶۹ % ۰ ۰ %