صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۲۶,۴۲۴,۳۳۱ ۷۰.۱۳ % ۵,۹۴۰,۷۸۳ ۱۵.۷۶ % ۱۳,۶۱۴ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۶,۴۴۰ ۴.۴۸ % ۱,۷۵۱,۵۶۹ ۴.۶۵ % ۱,۸۶۴,۸۶۷ ۴.۹۵ %
۹۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۲۶,۴۳۶,۷۴۳ ۷۰.۰۶ % ۶,۰۹۰,۴۵۱ ۱۶.۱۴ % ۱۳,۶۰۷ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۶,۳۶۹ ۴.۴۷ % ۱,۶۴۳,۹۷۹ ۴.۳۶ % ۱,۸۶۴,۰۸۲ ۴.۹۴ %
۹۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۲۶,۳۸۵,۸۵۴ ۶۹.۵۵ % ۶,۱۴۱,۲۸۵ ۱۶.۱۹ % ۱۳,۶۰۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۰,۹۸۰ ۴.۹۸ % ۱,۶۴۳,۴۱۹ ۴.۳۳ % ۱,۸۶۲,۵۵۹ ۴.۹۱ %
۹۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۲۶,۳۸۵,۸۵۴ ۶۹.۵۵ % ۶,۱۴۱,۲۸۵ ۱۶.۱۹ % ۱۳,۵۹۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۰,۸۶۲ ۴.۹۸ % ۱,۶۴۳,۰۱۲ ۴.۳۳ % ۱,۸۶۲,۵۵۹ ۴.۹۱ %
۹۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۲۶,۳۸۵,۸۵۴ ۶۹.۵۵ % ۶,۱۴۱,۲۸۵ ۱۶.۱۹ % ۱۳,۵۸۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۸۸,۲۷۳ ۴.۹۸ % ۱,۶۴۵,۰۷۷ ۴.۳۴ % ۱,۸۶۲,۵۵۹ ۴.۹۱ %
۹۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۲۶,۵۷۰,۹۶۶ ۷۰.۳ % ۶,۲۱۱,۲۷۱ ۱۶.۴۳ % ۱۳,۵۷۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۴,۵۴۱ ۴.۴۸ % ۱,۶۴۴,۰۶۹ ۴.۳۵ % ۱,۶۶۳,۳۱۱ ۴.۴ %
۹۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۲۶,۳۲۲,۲۴۷ ۶۹.۷۱ % ۶,۳۰۱,۰۴۲ ۱۶.۶۹ % ۱۳,۵۷۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۴,۰۰۲ ۴.۷۸ % ۱,۶۴۵,۶۱۶ ۴.۳۶ % ۱,۶۷۲,۱۷۵ ۴.۴۳ %
۹۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۲۶,۴۴۴,۴۵۰ ۶۹.۸۱ % ۶,۳۰۶,۷۲۵ ۱۶.۶۵ % ۱۳,۵۶۵ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۴,۳۵۳ ۴.۵۳ % ۱,۷۰۹,۳۴۳ ۴.۵۱ % ۱,۶۸۹,۶۳۴ ۴.۴۶ %
۹۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۲۶,۴۲۵,۱۰۵ ۷۰.۵۹ % ۶,۲۶۹,۶۶۳ ۱۶.۷۵ % ۱۳,۵۵۸ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۵,۰۱۵ ۳.۵۱ % ۱,۶۳۴,۵۸۵ ۴.۳۷ % ۱,۷۷۶,۷۷۴ ۴.۷۵ %
۱۰۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۲۶,۲۴۵,۵۶۶ ۷۰.۲۷ % ۶,۴۰۹,۶۷۰ ۱۷.۱۶ % ۱۳,۵۵۱ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۳,۳۰۷ ۳.۷۶ % ۱,۵۰۱,۹۴۲ ۴.۰۲ % ۱,۷۷۶,۷۷۰ ۴.۷۶ %