صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۲۶,۲۳۹,۲۷۴ ۶۹.۳ % ۵,۷۴۵,۸۱۶ ۱۵.۱۸ % ۱۲,۷۶۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۶,۷۳۱ ۳.۰۶ % ۲,۶۶۴,۵۷۶ ۷.۰۴ % ۲,۰۴۱,۶۷۲ ۵.۳۹ %
۶۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۲۶,۳۷۶,۳۵۰ ۶۹.۳۶ % ۵,۷۵۸,۷۰۸ ۱۵.۱۵ % ۱۲,۷۶۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۳,۳۳۷ ۳.۰۶ % ۲,۶۶۴,۹۵۳ ۷.۰۱ % ۲,۰۵۰,۱۷۳ ۵.۳۹ %
۶۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۲۶,۳۲۶,۱۴۰ ۶۹.۳۱ % ۵,۷۲۸,۵۹۳ ۱۵.۰۸ % ۱۲,۷۵۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۳,۳۰۵ ۳.۰۹ % ۲,۶۶۱,۶۵۹ ۷.۰۱ % ۲,۰۷۹,۸۱۲ ۵.۴۸ %
۶۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۲۶,۳۵۷,۴۸۶ ۶۹.۲۴ % ۵,۷۳۵,۸۶۰ ۱۵.۰۶ % ۱۲,۷۴۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۴,۰۸۷ ۳.۲۲ % ۲,۶۵۱,۶۵۶ ۶.۹۷ % ۲,۰۸۶,۳۷۰ ۵.۴۸ %
۶۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۲۶,۷۹۹,۴۱۵ ۶۹.۵۱ % ۵,۹۷۳,۷۵۸ ۱۵.۵ % ۱۲,۷۴۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۹,۴۱۲ ۲.۹۶ % ۲,۵۹۴,۶۳۷ ۶.۷۳ % ۲,۰۳۳,۰۷۶ ۵.۲۷ %
۶۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۲۶,۷۹۹,۴۱۵ ۶۹.۵۱ % ۵,۹۷۳,۷۵۸ ۱۵.۵ % ۱۲,۷۳۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۶,۹۰۹ ۲.۹۵ % ۲,۵۹۷,۶۲۶ ۶.۷۴ % ۲,۰۳۳,۰۷۶ ۵.۲۷ %
۶۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۲۶,۷۹۹,۴۱۵ ۶۹.۵۱ % ۵,۹۷۳,۷۵۸ ۱۵.۵ % ۱۲,۷۲۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۶,۹۰۹ ۲.۹۵ % ۲,۵۹۸,۱۱۶ ۶.۷۴ % ۲,۰۳۳,۰۷۶ ۵.۲۷ %
۶۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۲۶,۷۹۹,۴۱۵ ۶۹.۵۱ % ۵,۹۷۳,۷۵۸ ۱۵.۴۹ % ۱۲,۷۲۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۶,۹۰۹ ۲.۹۵ % ۲,۵۹۸,۶۰۷ ۶.۷۴ % ۲,۰۳۳,۰۷۶ ۵.۲۷ %
۶۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۲۶,۷۷۲,۴۳۱ ۶۹.۲۲ % ۶,۱۱۹,۶۰۸ ۱۵.۸۲ % ۱۲,۷۱۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۶,۰۰۹ ۳.۶۹ % ۲,۳۱۴,۳۱۹ ۵.۹۸ % ۲,۰۳۱,۴۶۴ ۵.۲۵ %
۷۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۲۶,۲۵۹,۱۴۳ ۶۹.۲ % ۶,۰۷۶,۸۴۰ ۱۶.۰۱ % ۱۲,۷۱۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۰,۹۰۸ ۳.۹ % ۲,۲۶۴,۹۳۳ ۵.۹۷ % ۱,۸۵۲,۲۰۲ ۴.۸۸ %