صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۲۵,۸۵۸,۵۷۸ ۶۸.۴۳ % ۶,۰۱۸,۷۸۷ ۱۵.۹۳ % ۱۲,۸۲۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۹۸۷,۵۲۵ ۲.۶۱ % ۲,۵۳۳,۹۴۵ ۶.۷۱ % ۲,۳۷۵,۵۴۰ ۶.۲۹ %
۵۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۲۵,۸۵۸,۵۷۸ ۶۸.۴۳ % ۶,۰۱۸,۷۸۷ ۱۵.۹۳ % ۱۲,۸۲۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۹۸۵,۹۵۸ ۲.۶۱ % ۲,۵۳۵,۹۰۷ ۶.۷۱ % ۲,۳۷۵,۵۴۰ ۶.۲۹ %
۵۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۲۵,۸۵۸,۵۷۸ ۶۸.۴۳ % ۶,۰۱۸,۷۸۷ ۱۵.۹۳ % ۱۲,۸۱۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۹۸۵,۹۵۸ ۲.۶۱ % ۲,۵۳۶,۳۶۰ ۶.۷۱ % ۲,۳۷۵,۵۴۰ ۶.۲۹ %
۵۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۲۵,۹۹۰,۵۰۹ ۶۸.۷۸ % ۵,۸۸۲,۷۸۳ ۱۵.۵۶ % ۱۲,۸۱۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۹۸۸,۲۴۰ ۲.۶۲ % ۲,۵۳۶,۸۱۳ ۶.۷۱ % ۲,۳۷۹,۳۱۸ ۶.۳ %
۵۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۲۶,۱۴۴,۳۵۳ ۶۸.۹۲ % ۵,۸۷۲,۱۳۴ ۱۵.۴۸ % ۱۲,۸۰۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۹۸۹,۲۳۱ ۲.۶۱ % ۲,۵۳۷,۲۶۸ ۶.۶۹ % ۲,۳۸۰,۵۷۵ ۶.۲۸ %
۵۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۲۶,۳۰۲,۰۲۲ ۶۸.۷۸ % ۵,۸۶۳,۱۹۰ ۱۵.۳۳ % ۱۲,۷۹۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۴,۹۲۰ ۲.۹۹ % ۲,۵۳۸,۰۸۶ ۶.۶۴ % ۲,۳۸۰,۹۱۸ ۶.۲۳ %
۵۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۲۶,۳۴۹,۶۵۰ ۶۹.۲۳ % ۵,۷۹۱,۹۸۴ ۱۵.۲۲ % ۱۲,۷۹۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۰,۶۸۴ ۲.۸۱ % ۲,۶۰۴,۱۹۴ ۶.۸۴ % ۲,۲۳۲,۲۷۳ ۵.۸۶ %
۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۲۶,۲۸۵,۳۴۲ ۶۸.۹ % ۵,۶۷۲,۷۴۱ ۱۴.۸۷ % ۱۲,۷۸۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۰,۱۲۰ ۳.۳۶ % ۲,۶۶۳,۲۸۱ ۶.۹۸ % ۲,۲۳۴,۲۲۰ ۵.۸۶ %
۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۲۶,۲۸۵,۳۴۲ ۶۸.۹ % ۵,۶۷۲,۷۴۱ ۱۴.۸۷ % ۱۲,۷۷۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۰,۱۲۰ ۳.۳۶ % ۲,۶۶۳,۷۴۰ ۶.۹۸ % ۲,۲۳۴,۲۲۰ ۵.۸۶ %
۶۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۲۶,۲۸۵,۳۴۲ ۶۸.۹ % ۵,۶۷۲,۷۴۱ ۱۴.۸۷ % ۱۲,۷۷۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۰,۱۲۰ ۳.۳۶ % ۲,۶۶۴,۲۰۰ ۶.۹۸ % ۲,۲۳۴,۲۲۰ ۵.۸۶ %