صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۲۴,۸۶۶,۲۹۸ ۶۵.۴ % ۵,۹۵۴,۲۱۸ ۱۵.۶۶ % ۱۲,۸۹۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۱,۰۰۶ ۳.۸۲ % ۳,۱۱۰,۰۰۱ ۸.۱۸ % ۲,۶۲۷,۶۰۴ ۶.۹۱ %
۴۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۲۴,۹۰۶,۶۶۷ ۶۵.۴۴ % ۵,۹۹۲,۹۷۲ ۱۵.۷۵ % ۱۲,۸۸۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۴,۶۶۲ ۳.۸۲ % ۳,۱۱۲,۹۴۱ ۸.۱۸ % ۲,۵۷۸,۲۵۷ ۶.۷۷ %
۴۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۲۴,۷۹۷,۳۱۵ ۶۵.۳۵ % ۵,۹۹۴,۸۵۱ ۱۵.۸ % ۱۲,۸۷۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۳,۷۷۲ ۳.۸۱ % ۳,۱۱۸,۷۸۵ ۸.۲۲ % ۲,۵۷۵,۲۵۸ ۶.۷۹ %
۴۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۲۴,۷۹۷,۳۱۵ ۶۵.۳۵ % ۵,۹۹۴,۸۵۱ ۱۵.۸ % ۱۲,۸۷۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۳,۷۷۲ ۳.۸۱ % ۳,۱۱۸,۸۹۸ ۸.۲۲ % ۲,۵۷۵,۲۵۸ ۶.۷۹ %
۴۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۲۴,۷۹۷,۳۱۵ ۶۵.۳۵ % ۵,۹۹۴,۸۵۱ ۱۵.۸ % ۱۲,۸۶۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۳,۰۰۸ ۳.۸ % ۳,۱۱۹,۷۳۹ ۸.۲۲ % ۲,۵۷۵,۲۵۸ ۶.۷۹ %
۴۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۲۵,۷۲۸,۲۱۳ ۶۷.۵۷ % ۵,۹۹۴,۸۵۱ ۱۵.۷۴ % ۱۲,۸۶۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۳,۰۰۸ ۳.۷۹ % ۲,۳۲۲,۵۸۳ ۶.۱ % ۲,۵۷۵,۲۵۸ ۶.۷۶ %
۴۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۲۵,۷۳۵,۴۹۴ ۶۷.۰۷ % ۵,۸۹۱,۲۵۰ ۱۵.۳۵ % ۱۲,۸۵۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۸۲۷,۵۲۵ ۴.۷۶ % ۲,۳۲۳,۱۶۸ ۶.۰۵ % ۲,۵۸۰,۹۳۷ ۶.۷۳ %
۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۲۵,۹۵۹,۲۵۸ ۶۷.۳۴ % ۵,۹۲۱,۷۹۹ ۱۵.۳۶ % ۱۲,۸۴۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۸,۰۹۲ ۴.۷۷ % ۲,۵۳۲,۷۰۷ ۶.۵۷ % ۲,۲۸۴,۲۹۶ ۵.۹۳ %
۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۲۵,۹۲۲,۵۱۲ ۶۷.۶۵ % ۵,۹۵۸,۷۶۰ ۱۵.۵۵ % ۱۲,۸۴۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۷,۵۸۷ ۳.۹۹ % ۲,۶۰۹,۹۸۲ ۶.۸۱ % ۲,۲۸۵,۶۷۳ ۵.۹۷ %
۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۲۵,۸۹۴,۰۶۷ ۶۸.۲۷ % ۶,۰۳۸,۱۷۲ ۱۵.۹۲ % ۱۲,۸۳۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۰,۲۹۶ ۲.۸۲ % ۲,۵۳۳,۶۲۵ ۶.۶۸ % ۲,۳۷۸,۸۹۲ ۶.۲۷ %