صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۲۶,۲۵۵,۶۸۹ ۶۹.۱۷ % ۶,۱۰۹,۶۷۱ ۱۶.۱ % ۱۲,۷۰۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۰,۵۰۶ ۳.۸۷ % ۲,۲۵۴,۷۹۹ ۵.۹۴ % ۱,۸۵۲,۸۲۴ ۴.۸۸ %
۷۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۲۶,۵۵۵,۹۹۵ ۶۹.۵۲ % ۶,۲۳۶,۶۸۲ ۱۶.۳۳ % ۱۲,۶۹۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۵,۰۱۰ ۴.۲۳ % ۱,۹۱۱,۳۷۲ ۵ % ۱,۸۶۶,۹۸۴ ۴.۸۹ %
۷۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۲۶,۵۵۵,۹۹۵ ۶۹.۵۲ % ۶,۲۳۶,۶۸۲ ۱۶.۳۳ % ۱۲,۶۹۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۳,۲۹۵ ۴.۲۲ % ۱,۹۱۲,۸۳۷ ۵.۰۱ % ۱,۸۶۶,۹۸۴ ۴.۸۹ %
۷۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۲۶,۵۵۵,۹۹۵ ۶۹.۵۲ % ۶,۲۳۶,۶۸۲ ۱۶.۳۳ % ۱۲,۶۸۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۶,۷۵۹ ۴.۲۱ % ۱,۹۱۹,۰۷۸ ۵.۰۲ % ۱,۸۶۶,۹۸۴ ۴.۸۹ %
۷۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۲۶,۶۱۳,۴۱۹ ۶۹.۶۲ % ۶,۲۰۸,۵۳۳ ۱۶.۲۵ % ۱۲,۶۸۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۶,۷۵۹ ۴.۲ % ۱,۹۱۷,۷۸۰ ۵.۰۲ % ۱,۸۶۴,۹۵۴ ۴.۸۸ %
۷۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۲۶,۶۹۶,۳۲۲ ۶۹.۵۹ % ۶,۲۶۸,۵۵۴ ۱۶.۳۴ % ۱۲,۶۷۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۶,۶۷۶ ۴.۱۹ % ۱,۹۱۸,۲۹۵ ۵ % ۱,۸۶۲,۱۸۶ ۴.۸۵ %
۷۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۲۶,۶۹۶,۳۲۲ ۶۹.۵۹ % ۶,۲۶۸,۵۵۴ ۱۶.۳۴ % ۱۲,۶۶۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۶,۶۷۶ ۴.۱۹ % ۱,۹۱۸,۱۰۷ ۵ % ۱,۸۶۲,۱۸۶ ۴.۸۵ %
۷۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۲۶,۶۹۶,۳۲۲ ۶۹.۵۹ % ۶,۲۶۸,۵۵۴ ۱۶.۳۴ % ۱۲,۶۶۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۶,۶۷۶ ۴.۱۹ % ۱,۹۱۷,۹۱۹ ۵ % ۱,۸۶۲,۱۸۶ ۴.۸۵ %
۷۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۲۶,۶۲۴,۱۱۲ ۶۹.۵۲ % ۶,۲۷۷,۳۷۶ ۱۶.۳۹ % ۱۲,۶۵۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۷,۲۴۵ ۴.۲ % ۱,۹۱۷,۷۳۳ ۵.۰۱ % ۱,۸۵۹,۸۴۲ ۴.۸۶ %
۸۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۲۶,۶۲۴,۱۱۲ ۶۹.۵۲ % ۶,۲۷۷,۳۷۶ ۱۶.۳۹ % ۱۲,۶۴۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۷,۲۴۵ ۴.۲ % ۱,۹۱۷,۵۴۷ ۵.۰۱ % ۱,۸۵۹,۸۴۲ ۴.۸۶ %