صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۲۴,۲۰۶,۲۸۶ ۶۴.۹۱ % ۵,۹۰۸,۱۴۷ ۱۵.۸۴ % ۱۲,۹۵۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۵,۴۱۲ ۳.۶۹ % ۳,۱۷۱,۷۶۲ ۸.۵ % ۲,۶۱۹,۹۶۶ ۷.۰۳ %
۳۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۲۴,۲۰۶,۲۸۶ ۶۴.۹۱ % ۵,۹۰۸,۱۴۷ ۱۵.۸۴ % ۱۲,۹۵۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۵,۴۱۲ ۳.۶۹ % ۳,۱۷۱,۷۹۱ ۸.۵ % ۲,۶۱۹,۹۶۶ ۷.۰۳ %
۳۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۲۴,۲۵۹,۳۸۴ ۶۴.۸۵ % ۵,۹۶۹,۰۵۶ ۱۵.۹۶ % ۱۲,۹۴۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۹,۰۰۵ ۳.۶۹ % ۳,۱۷۱,۹۲۴ ۸.۴۸ % ۲,۶۱۶,۴۴۹ ۶.۹۹ %
۳۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۲۴,۲۹۷,۴۴۸ ۶۴.۸۹ % ۵,۹۵۰,۸۸۱ ۱۵.۸۹ % ۱۲,۹۳۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۳,۴۵۲ ۳.۶۹ % ۳,۱۷۲,۰۴۵ ۸.۴۷ % ۲,۶۲۹,۰۸۶ ۷.۰۲ %
۳۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۲۴,۵۵۵,۸۶۱ ۶۴.۹۵ % ۶,۰۵۱,۵۷۱ ۱۶.۰۱ % ۱۲,۹۳۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۱,۰۱۱ ۳.۶۵ % ۳,۱۷۴,۶۷۴ ۸.۴ % ۲,۶۲۹,۷۵۳ ۶.۹۶ %
۳۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۲۴,۶۲۷,۳۳۳ ۶۵.۰۶ % ۶,۰۲۵,۰۴۹ ۱۵.۹۱ % ۱۲,۹۲۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۵,۵۴۰ ۳.۶۶ % ۳,۱۷۰,۸۵۱ ۸.۳۸ % ۲,۶۳۲,۷۹۰ ۶.۹۶ %
۳۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۲۴,۶۹۵,۸۵۶ ۶۵.۱۵ % ۶,۰۱۰,۲۵۲ ۱۵.۸۵ % ۱۲,۹۱۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۹,۸۷۱ ۳.۶۷ % ۳,۱۷۰,۸۹۰ ۸.۳۶ % ۲,۶۲۹,۰۱۷ ۶.۹۴ %
۳۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۲۴,۶۹۵,۸۵۶ ۶۵.۱۵ % ۶,۰۱۰,۲۵۲ ۱۵.۸۵ % ۱۲,۹۱۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۹,۵۳۲ ۳.۶۷ % ۳,۱۷۱,۰۳۳ ۸.۳۶ % ۲,۶۲۹,۰۱۷ ۶.۹۴ %
۳۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۲۴,۶۹۵,۸۵۶ ۶۵.۱۵ % ۶,۰۱۰,۲۵۲ ۱۵.۸۵ % ۱۲,۹۰۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۹,۵۳۲ ۳.۶۷ % ۳,۱۷۱,۰۷۵ ۸.۳۷ % ۲,۶۲۹,۰۱۷ ۶.۹۴ %
۴۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۲۴,۷۵۹,۱۵۹ ۶۵.۳۲ % ۶,۰۰۰,۲۸۴ ۱۵.۸۳ % ۱۲,۸۹۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۵,۵۲۴ ۳.۶۸ % ۳,۱۰۹,۸۰۹ ۸.۲ % ۲,۶۲۷,۵۴۹ ۶.۹۳ %