صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ (۰.۰۴) ۰.۱۷ (۱۲.۱۳) ۸۹.۲۷
۱۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ (۰.۶۵) (۰.۸۸) (۹۰.۶) (۹۶.۰۸)
۱۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۰ ۰ ۱.۳۶ ۰
۱۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰ ۰ ۱.۴۶ ۰
۱۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ (۰.۰۷) ۰.۲۵ (۲۲.۹۴) ۱۴۹.۹۵
۱۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ (۰.۳۷) (۰.۷) (۷۴.۲۹) (۹۲.۴)
۱۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۰ ۰ ۱.۳۵ ۰
۱۰۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۰ ۰ ۱.۳۴ ۰
۱۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۰.۱۸ (۰.۰۱) ۹۴.۲۱ (۳.۳۹)
۱۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۰ ۰ ۱.۳۴ ۰
۱۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۰ ۰ ۱.۵ ۰
۱۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (۰.۰۳) ۰.۵۳ (۱۰.۴۷) ۵۹۲.۷۴
۱۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۰.۲۹ (۰.۱۹) ۱۸۳.۹۵ (۴۹.۱۸)
۱۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۰.۵۵ ۰.۷۷ ۶۳۰.۷۷ ۱,۵۵۲.۸۷
۱۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۰.۴۷ ۱.۸۸ ۴۵۸.۱۳ ۸۹,۳۷۴.۸۳
۱۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۰ ۰ ۱.۸ ۰
۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۱.۷۹ ۰
۱۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ (۰.۹۲) ۰ (۹۶.۵۲) ۰
۱۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۴ ۰