صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۰.۱۵ ۰.۰۳ ۷۰.۶۱ ۱۰.۸۹
۸۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۰ ۰ ۰.۷۵ ۰
۸۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۰ ۰ ۰.۷۵ ۰
۸۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۴.۰۹ ۱۶.۲
۸۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ (۰.۳۹) (۰.۵۸) (۷۵.۹۱) (۸۸.۰۱)
۸۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ (۰.۴۱) ۰.۱۷ (۷۷.۳۸) ۸۷.۴۵
۸۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۰.۰۶ ۱.۱۸ ۲۵.۱۵ ۷,۱۳۸.۷۳
۸۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۰.۴۸ ۳.۵۲ ۴۷۷.۳۹ ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱
۸۹ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۰ ۰ ۰.۷۴ ۰
۹۰ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰ ۰ ۰.۷۴ ۰
۹۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰.۱۲ ۰.۲۸ ۵۶.۸۵ ۱۸۰.۵۸
۹۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ (۰.۴۵) (۰.۲۲) (۸۰.۶۹) (۵۵.۷۶)
۹۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰.۲۳ ۰.۴۶ ۱۲۹.۷۸ ۴۳۷.۰۵
۹۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (۰.۱۹) (۰.۵۱) (۵۰.۱۱) (۸۴.۳۸)
۹۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ (۱.۴۵) (۲.۳۸) (۹۹.۵۲) (۹۹.۹۹)
۹۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۰ ۰ ۰.۶۹ ۰
۹۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۰ ۰ ۰.۶۸ ۰
۹۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۰ ۰ ۰.۶۸ ۰
۹۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰.۱۵ ۰.۳۱ ۷۴.۹۷ ۲۱۲.۳۱