صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۰.۱۹ ۰.۰۴ ۱۰۲.۷۸ ۱۴.۵۱
۱۶۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ (۰.۰۹) (۰.۰۶) (۲۶.۸۴) (۱۹.۱۹)
۱۶۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ (۰.۵۹) (۰.۰۸) (۸۸.۲۷) (۲۵.۶۱)
۱۶۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۰.۲۸ (۰.۵۲) ۱۷۹.۴۱ (۸۴.۹۱)
۱۶۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۱.۰۹ ۰.۱۸ ۵,۲۱۶.۸۳ ۹۳.۳۷
۱۶۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۰ ۰ ۰.۹۴ ۰
۱۶۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۰ ۰ ۰.۹۵ ۰
۱۶۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۰.۴۳ (۰.۱۵) ۳۸۱.۹ (۴۱.۱۹)
۱۶۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ (۰.۷۴) (۰.۴۷) (۹۳.۳۲) (۸۱.۹۷)
۱۷۰ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ (۰.۵۱) (۰.۳۶) (۸۴.۴۶) (۷۳.۶۴)
۱۷۱ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ (۰.۳۱) ۰.۰۶ (۶۷.۲۵) ۲۲.۸۲
۱۷۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ (۰.۲۵) ۰.۱۶ (۵۹.۷) ۷۷.۴۲
۱۷۳ ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ ۰ ۰ ۰.۹۱ ۰
۱۷۴ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ ۰ ۰ ۰.۹۲ ۰
۱۷۵ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ (۰.۷۳) ۰.۱۶ (۹۳.۰۸) ۸۰.۸
۱۷۶ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ (۱.۲۵) (۱.۲۴) (۹۸.۹۸) (۹۸.۹۳)
۱۷۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ (۰.۵۲) (۰.۳۱) (۸۴.۹۹) (۶۷.۶۶)
۱۷۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ (۱.۶۹) (۰.۶۳) (۹۹.۸) (۹۰.۱۵)
۱۷۹ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (۰.۳۸) (۰.۸۷) (۷۵.۱۵) (۹۵.۹)