صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ (۰.۳۳) (۰.۱۸) (۷۰.۱۲) (۴۸.۹۱)
۱۴۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۰.۲۵) (۰.۷۹) (۵۹.۱۹) (۹۴.۵)
۱۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۰ ۰ ۰.۹۳ ۰
۱۴۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ (۰.۱۱) (۰.۲۳) (۳۳.۲۶) (۵۶.۲)
۱۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۰ ۰ ۰.۹۳ ۰
۱۴۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۰ ۰ ۰.۹۲ ۰
۱۴۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۰.۶۳ (۰.۰۳) ۸۹۵.۵۵ (۱۰.۰۶)
۱۴۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۰.۲۶ ۰.۰۳ ۱۵۶.۲۳ ۱۱.۹۹
۱۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰.۱۹ ۰.۳ ۹۶.۵۳ ۲۰۱.۳۹
۱۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۷۰.۰۳ ۱۲۱.۹۹
۱۵۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (۰.۳۲) (۰.۸۹) (۶۸.۳۹) (۹۶.۱۹)
۱۵۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰ ۰ ۰.۹۴ ۰
۱۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۰ ۰ ۰.۹۵ ۰
۱۵۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (۰.۵۴) (۰.۵۶) (۸۶.۳۸) (۸۷.۲۸)
۱۵۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ (۰.۲۸) (۰.۰۸) (۶۳.۸۹) (۲۴.۱۱)
۱۵۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ (۰.۲۶) (۰.۳۹) (۶۱.۴۵) (۷۶.۰۵)
۱۵۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۰ ۰ ۰.۹۲ ۰
۱۵۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰.۲۱ ۰.۱ ۱۱۵.۰۴ ۴۳.۵۲
۱۵۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۰ ۰ ۰.۹۲ ۰