صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۰.۲۳ ۱.۶۱ ۱۲۷.۶۲ ۳۳,۳۸۲.۲۷
۱۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ (۰.۱۶) ۰.۵۵ (۴۳.۷۶) ۶۵۲.۴۶
۱۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۰ (۰.۰۷) ۰.۹۱ (۲۳.۰۳)
۱۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۰ ۰ ۰.۴۳ ۰
۱۲۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ (۰.۵۲) ۰ (۸۴.۸۶) ۰
۱۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (۰.۶۷) (۰.۶۲) (۹۱.۵۱) (۸۹.۷۶)
۱۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۱.۳۲ ۰.۰۹ ۱۱,۸۳۲.۷۹ ۳۸.۶۸
۱۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ (۰.۳۸) ۰.۰۶ (۷۴.۶۴) ۲۵.۳۸
۱۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۰.۱۲ (۰.۱۶) ۵۷.۶۸ (۴۴.۸۵)
۱۳۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۰.۴۷ (۰.۰۹) ۴۶۳.۴۸ (۲۸.۶۵)
۱۳۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰ ۰ ۱.۱۳ ۰
۱۳۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۰ ۰ ۰.۸۲ ۰
۱۳۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۰.۲ (۰.۳) ۱۰۴.۲۶ (۶۶.۳۷)
۱۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱.۴۸ ۱.۵ ۲۱,۳۴۳.۵۸ ۲۲,۶۶۳.۷۲
۱۳۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۰.۹۲ (۰.۳۲) ۲,۷۵۶.۲۹ (۶۹.۲۴)
۱۳۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۲.۴۵ ۲.۹ ۶۹۷,۸۵۰.۲۹ ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷
۱۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۰.۸۱ ۱.۵۴ ۱,۷۹۴.۴۸ ۲۶,۶۸۵.۱۱
۱۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۰ ۰ ۰.۹۳ ۰
۱۳۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۰ ۰ ۰.۹۳ ۰