صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۳۲۱ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ (۰.۰۳) ۰.۱۳ (۱۰.۴۳) ۶۱.۳۸
۳۳۲۲ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ (۰.۰۹) ۰.۴ (۲۹.۰۴) ۳۲۸.۶۲
۳۳۲۳ ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۹ ۰
۳۳۲۴ ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۱۶ ۰
۳۳۲۵ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ (۰.۳۴) ۰.۰۱ (۷۱.۵۳) ۲.۵۵
۳۳۲۶ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ (۰.۲۸) (۱.۰۱) (۶۳.۷۷) (۹۷.۵۲)
۳۳۲۷ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ (۰.۱۲) (۰.۳۷) (۳۴.۵۲) (۷۴.۳۳)
۳۳۲۸ ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ (۰.۰۸) (۰.۱۷) (۲۵.۲۹) (۴۷.۰۹)
۳۳۲۹ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ (۰.۰۲) ۰.۰۱ (۷.۴۸) ۴.۶
۳۳۳۰ ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۲ ۰
۳۳۳۱ ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۲ ۰
۳۳۳۲ ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۶ ۰
۳۳۳۳ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۱ ۲۱.۹۲ ۴۳.۶۷
۳۳۳۴ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ (۰.۱۳) ۰ (۳۶.۷۷) (۰.۵۲)
۳۳۳۵ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ ۰.۱۲ (۰.۳) ۵۲.۱۸ (۶۶.۹۳)
۳۳۳۶ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۱۳.۶۱ ۱۰.۷۹
۳۳۳۷ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۵۳ ۰
۳۳۳۸ ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۷۳ ۰
۳۳۳۹ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ (۰.۰۴) (۰.۰۳) (۱۴.۶۸) (۹.۳۲)